Aktualizacje dokonywane w programie
KUMAR-RYCZAŁT

Uwaga: Na poniższej liście modyfikacje najświeższe umieszczono najwyżej

Wersja 4.3.01 (19.02.2019)

 • Nowa wersja deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zaktualizowano postać tych deklaracji do wersji obowiązujących począwszy od rozliczenia za pierwszy okres roku 2019. Nowa wersja deklaracji VAT-7 jest w wersji 19, a nowa wersja VAT-7K w wersji 13. W przypadku konieczności wykonania korekty dla deklaracji za poprzednie okresy rozliczeniowe wyświetli się wersja deklaracji nr 18 (lub 12 dla kwartalnej). Jest to niezbędne, gdyż korekty za dany okres powinny być dokonywane według wzorów deklaracji obowiązujących dla złożenia deklaracji za ten okres.

Wersja 4.2.01 (27.01.2019)

 • Nowa wersja deklaracji PIT-28. Rozliczenie roczne podatku ryczałtowego za rok 2018 powinno być zrealizowane w/g wzoru nr 21. Wersja 4.2 programu uwzględnia zaktualizowaną wersję formularza wraz z załącznikami PIT-28/A i PIT-28/B, jak również ich wersje elektroniczne przeznaczone do wysyłki do systemu e-Deklaracje.

Wersja 4.1.01 (20.08.2018)

 • Nowe wersje deklaracji VAT. Począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 roku obowiązuje wersja 18 deklaracji VAT-7, a dla rozliczeń kwartalnych, czyli VAT-7K, wersja 12. Głównym nowym elementem nowej wersji deklaracji jest możliwość wnioskowania o zwrot na rachunek VAT, co ma związek z systemem podzielnej płatności. Wpisanie kwoty zwrotu automatycznie generuje załącznik VAT-ZZ, w postaci dodatkowej zakładki, który należy wypełnić. Nowa wersja deklaracji ma 3 strony, co należy wziąć pod uwagę przy jej drukowaniu. Stosownie do nowej specyfikacji zaktualizowano również postać elektroniczną deklaracji, czyli plik xml sprządzany w celu wysyłania do systemu e-Deklaracje. Zaznaczenie korekty deklaracji generuje załącznik ORD-ZU, w postaci dodatkowej zakładki, który nalezy wypełnić.
 • Możliwość rozliczania zakupów unijnych. Na formatce pozycji rejestru zakupów zamiast kolumny opisanej jako Odwrotne obciążenie jest kolumna opisana jako Zakup specjalny. Na liście opcji dla tej kolumny, oprócz dotychczasowych - związanych z zakupem objętym o.o., widnieją 2 dodatkowe pozycje oznaczone jako:
  WNT - wspólnotowe nabycie towarów, oraz
  IU-2 - import usług wg. art. 28b ustawy.
  Wybranie pierwszej z nich powoduje przy wyliczaniu deklaracji VAT oraz przy sporządzaniu JPK_VAT uwzględnienie zakupu raz jako zakup, a drugi raz jako rozliczenie podatku należnego, wykazywane w rubrykach 23 i 24 deklaracji (dla WNT) lub 29 i 30 (IU-2). Nie ma potrzeby wpisywania zakupów specjalnych do rejestrów sprzedaży (jak postulują niektóre źródła informacyjne dla księgowych), gdyż prawidłowe rozliczenie zapewnia wybranie odpowiedniej opcji.
 • Zmiany w zapisie numeru NIP kontrahenta. Poszerzono pole przeznaczone do wpisywania numeru identyfikacyjnego kontrahenta (NIP-u), tak aby mieściły się tam również numery identyfikacyjne kontrahentów UE. Takie numery należy poprzedzać 2-literowym symbolem kraju. Kreski rozdzielające grupy cyfr numeru NIP są dozwolone tylko dla kontrahentów polskich. W przypadku kontrahentów polskich nie zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE należy wpisać numer NIP na dotychczasowych zasadach.
  Program sprawdza poprawność numeru NIP (w numerze jest "zaszyta" suma kontrolna), ale tylko dla numerów polskich. Dla kontrahentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej wpisujemy słowo brak. Podobnie dla pozycji związanych z zapisami zbiorczymi jak. np. sprzedaż na paragony. Uzycie tego słowa wynika z interpretacji Min. Fin. do specyfikacji JPK_VAT.
 • Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Na formatce podstawowych danych firmy (System -> Parametry aplikacji) podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE może zazaczyć nową opcję oznaczoną jako VAT UE, dzięki czemu na fakturach będzie się pojawiać NIP sprzedawcy poprzedzony literami PL.
 • JPK_FA. Wprowadzono możliwość sporządzania dokumentu JPK_FA w wersji 1. Jest to dokument elektroniczny (plik w formacie xml według specyfikacji Ministerstwa Finansów), analogiczny do JPK_VAT, z tą różnicą, że sporządza się go na wezwanie urzędu, a nie samodzielnie co miesiąc. Dokument JPK_FA zawiera szczegółowe dane o wystawionych fakturach w zadanym okresie czasu. Plik ten też jest akceptowany przez niektóre oprogramowania biur rachunkowych, dzięki czemu klient biura rachunkowego może w formie elektronicznej przekazywać informację o wystawionych fakturach do tego biura w celu wczytania ich do systemu informatycznego biura rachunkowego.
  Aby utworzyć plik należy wybrać sekcję Faktury, a następnie nacisnąć przycisk JPK_FA. Po wpisaniu zakresu dat należy wybrać przycisk Utwórz plik XML.
 • JPK_EWP. Wprowadzono możliwość sporządzania dokumentu JPK_EWP w wersji 1. Jest to dokument elektroniczny (plik w formacie xml według specyfikacji Ministerstwa Finansów), analogiczny do JPK_VAT, z tą różnicą, że sporządza się go na wezwanie urzędu, a nie samodzielnie co miesiąc. Dokument JPK_EWP zawiera szczegółowe dane o zapisach w ewidencji przychodów w zadanym okresie czasu. Aby utworzyć plik należy wybrać sekcję Ewidencja, a następnie nacisnąć przycisk JPK_EWP. Po wpisaniu zakresu dat należy wybrać przycisk Utwórz plik XML.

Wersja 4.0.01 (11.01.2018)

 • Program dostosowano do nowych obowiązków sprawozdawczych w postaci JPK_VAT.

 • Wprowadzono moduł do obsługi wysyłki elektronicznej deklaracji VAT i PIT (do systemu e-Deklaracje). W przypadku deklaracji podatkowych podpisywanie i wysyłka elektroniczna są wbudowane w program, w przypadku podpisywania i wysyłki JPK_VAT należy się posłużyć aplikacją kliencką JPK udostępnianą za darmo na stronach Min. Finansów lub inną tego typu aplikacją.

 • Zaktualizowano wersję deklaracji PIT-28 do wariantu nr 20 (wraz z załącznikami).

 • Wprowadzono wiele ulepszeń i modyfikacji w zakresie przejrzystości danych, ustawień parametrów, itp.

Wersja 3.7.01 (21.09.2016)

Dostosowano program do nowych wersji deklaracji VAT-7 (wersja 17) i VAT-7K (wersja 11).

Wersja 3.5.01 (06.01.2016)

Dostosowano program do nowego wzoru zeznania PIT-28 (wersja 19) oraz nowej wersji załącznika PIT-28/A (wersja 16). Są to wersje obowiązujące dla rozliczeń za rok 2015. Nowa wersji deklaracji uwzględnia nową stawkę ryczałtu w wysokości 2%, związaną ze sprzedażą przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Chodzi o sprzedaż nie związaną z działalnością gospodarczą prowadzoną na własne nazwisko lub w formie spółki osobowej, wykazywaną w wierszu 1 lub 2 sekcji C deklaracji PIT-28, dlatego stawka ta występuje w zeznaniu rocznym, ale nie jest w programie uwzględniona w ewidencji ryczałtu, gdyż program służy do ewidencjonowania sprzedaży i zakupów związanych z normalną zarejestrowaną działalnością gospodarczą.

Wersja 3.4.01 (22.08.2015)

Wprowadzono zmiany mające na celu dostosowanie do nowej wersji ustawy o VAT, obowiązującej od lipca 2015r. Są to:

 • Zaktualizowane wersje deklaracje VAT-7 (wersja 15) oraz VAT-7K (wersja 9).

 • Dostosowanie do fakturowania i rozliczania odwrotnego obciążenia.

Ustawa o VAT rozszerzyła listę towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem, dla sprzedaży których obowiązek odprowadzania VAT występuje po stronie nabywcy. Dlatego wprowadzono możliwość fakturowania tego rodzaju pozycji, a także wprowadzania ich do rejestrów sprzedaży i zakupu.

Na liście stawek VAT w punkcie menu Słowniki / Stawki VAT widoczna jest pozycja o kodzie "OO" opisana jako "odwrotne obciążenie". Ta stawka jest dostępna przy edycji pozycji faktury, w cennikach oraz w rejestrach sprzedaży VAT. Należy wybrać tę stawkę, gdy sprzedajemy towar, dla którego VAT ma odprowadzić nabywca. Na wydruku faktury pozycje objęte odwrotnym opodatkowaniem będą oznaczone jako "o.o.", (kod OO bez kropek mógłby być mylony ze stawką zerową). Gdy faktura zawiera pozycje "o.o.", to automatycznie jest drukowana adnotacja o następującej treści:

Uwaga: Odwrotne obciążenie - dla pozycji oznaczonych skrótem "o.o." podatnikiem podatku VAT jest nabywca.

Gdy faktura nie zawiera takich pozycji, to powyższa adnotacja nie jest drukowana.
Przy wyliczaniu deklaracji VAT-7 lub VAT-7K pozycje z rejestru sprzedaży, oznaczone stawką "OO", są uwzględniane w pozycji 31 deklaracji.
Przy ewidencjonowaniu faktur zakupów, zawierających pozycje z odwrotnym obciążeniem, należy dla takich pozycji wybrać odpowiednią stawkę VAT, taką jaka obowiązuje dla danego towaru, a w kolumnie "Podleganie odliczeniu" wybrać jedną z możliwości:

OO-Z: nabywca jest podatnikiem, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 5
OO-K: nabywca jest podatnikiem, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 7 lub 8

Odpowiednie oznaczenie pozycji zakupów według powyższego wyboru pozwala programowi prawidłowo wyliczyć deklarację VAT. Pozycje oznaczone kodem "OO-Z" trafią do rubryk 32 i 33 deklaracji, a pozycje oznaczone kodem "OO-K" do rubryk 34 i 35, odpowiednio jako kwota netto i kwota VAT. Pozostawienie domyślnych ustawień dla kolumny "Podleganie odliczeniu" spowoduje ujęcie zakupów objętych odwrotnym obciążeniem jako podatku naliczonego zamiast należnego i zaniżeniem kwoty VAT podlegającej wpłacie do US.

Wersja 3.3.01 (06.01.2015)

 • Dostosowano program do nowych wzorów deklaracji PIT-28 (wersja 18) wraz załącznikami PIT-28/A (wersja 15) i PIT-28/B (wersja 13). Są to wersje obowiązujące dla rozliczeń za rok 2014.
 • Wprowadzono możliwość druku grafiki (logo) zamiast miejsca na pieczątkę wystawcy faktury. Aby włączyć drukowanie logo, należy w menu wybrać pozycję System / Ustawienia bieżącej firmy i wybrać zakładkę Logo. Przycisk Wybierz służy do wskazania źródła grafiki. Może to być dowolny obrazek w formacie JPG. Zaleca się stosowanie plików o rozmiarze mniejszym, niż 1MB. Po zatwierdzeniu plik zostaje zapisany w bazie danych, co oznacza, że źródło grafiki nie musi być już później obecne. Następnie jeszcze należy zaznaczyć opcję Zamiast miejsca na pieczątkę drukuj grafikę (logo). Poniżej przycisku wyboru jest uwidoczniony podgląd grafiki.
  Dla każdego zestawu danych (firmy) powyższe ustawienia są niezależne, czyli dla każdej firmy trzeba je ustalić niezależnie. Po aktualizacji dla każdej firmy drukowanie logo jest wyłączone.

Wersja 3.2.01 (20.01.2014)

Dostosowano program do nowych wzorów deklaracji PIT-28 (wersja 17) wraz załącznikami PIT-28/A (wersja 14) i PIT-28/B (wersja 12). Są to wersje obowiązujące dla rozliczeń za rok 2013. Zaktualizowano wersje deklaracji VAT-7 i VAT-7K do wersji odpowiednio 14 i 8. Zmieniono treść faktur - zamiast "Faktura VAT" w nagłówku jest "Faktura". Dla podatników stosujących metodę kasową rozliczania podatku VAT zamiast "Faktura VAT-MP" jest "Faktura (metoda kasowa)"

Wersja 3.1.01 (16.01.2012)

Dostosowano program do nowych wzorów deklaracji PIT-28 (wersja 16) wraz załącznikami PIT-28/A (wersja 13) i PIT-28/B (wersja 11). Są to wersje obowiązujące dla rozliczeń za rok 2011. Z uwagi na to, że dla PIT-28 i PIT-28/A identyfikatorem podatkowym, począwszy od 2012, może być PESEL, przyjęto, że niewpisanie numeru NIP w danych właściciela lub wspólnika powoduje, że na tych deklaracjach jako identyfikator podatnika pojawi się PESEL zamiast NIP.

Wersja 3.0.01 (05.02.2011)

Dostosowano program do nowych wzorów deklaracji VAT-7 i VAT-7K, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz. U. 250 z 2010, poz.1681). Są to odpowiednio wersje 12 i 6 tych deklaracji. Nowe wzory uwzględniają w rozliczeniu nowe stawki podatkowe (23, 8 i 5%) i powinny być używane począwszy od deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy 2011 roku (styczeń lub I kwartał). Grudzień lub IV kwartał 2010 powinny zostać rozliczone według wzorów dotychczasowych.

Wersja 2.9.01 (12.01.2011)

Dostosowano program do nowych wzorów deklaracji związanych z rozliczeniem rocznym: PIT-28 (wersja 15) i PIT-28/A (wersja 12). Nowe wersje obowiązują dla rozliczenia rocznego za rok 2010.

Wersja 2.8.01 (30.12.2010)

Dostosowano program do nowych stawek VAT (23, 8, 5%) obowiązujących w 2011 roku.

Po zainstalowaniu nowej wersji programu na liście stawek VAT (pozycja w menu Słowniki / Stawki VAT) pokażą się stawki 23, 8 i 5%. Z uwagi na to, że stawki dotychczasowe są używane w dokumentach archiwalnych oraz że mogą być używane np. przy wprowadzaniu danych do rejestru zakupów za grudzień nie należy usuwać z listy stawek tych pozycji. Korzystając z przycisków strzałek, widocznych po prawej stronie listy stawek, można zmieniać kolejność wyświetlania poszczególnych stawek. Przy edycji stawki VAT, np. przy wypełnianiu pozycji faktury, dostępne stawki są wyświetlane w ustalonej na liście kolejności. Uwaga: pierwsza stawka na liście jest stawką domyślną, tzn. jest wstawiana do nowej pustej pozycji faktury.
Stawki VAT w cennikach można zmienić grupowo, korzystając z pozycji menu Cennik / Zamień stawki VAT. (uprzednio należy wyświetlić żądany cennik). Należy podać stawkę dotychczasową, a następnie stawkę docelową.

Wersja 2.7.01 (31.05.2010)

Dostosowano program do znowelizowanych wzorów deklaracji VAT-7 (wersja 11) i VAT-7K (wersja 5).

Wersja 2.6.02 (10.02.2010)

Wprowadzono zmiany, zapewniające lepszą współpracę z systemami Windows Vista i Windows 7. W systemach tych, w przypadku gdy włączony jest UAC (kontrola konta użytkownika) stosowana jest tzw. wirtualizacja. Wprowadzone zmiany eliminują skutki uboczne wirtualizacji, które dawały o sobie znać przy próbie aktualizacji programu.

Wersja 2.6.01 (23.12.2009)

 1. Dostosowano program do znowelizowanych wzorów deklaracji VAT-7 (wersja 10) i VAT-7K (wersja 4).

 2. Zmieniono pomoc elektroniczną do programu (help) na nowocześniejszą. Pomoc dotychczasowa, oparta na programie Winhelp (format HLP), nie jest już w pełni wspierana w nowych systemach Windows (Vista i 7). Co prawda po ściągnięciu i zainstalowaniu dodatkowego oprogramowania stare pliki pomocy będą działały, ale powoduje to kłopot u użytkownika. Dlatego w programie zastosowano system pomocy oparty o HtmlHelp (format CHM).
  W nowej wersji użycie klawisza F1 wywołuje system pomocy w sposób kontekstowy, tzn. wyświetla się temat pomocy odpowiadający obsługiwanej formatce, związany z wykonywaną funkcją.

 3. Poprawiono procedury sporządzania kopii archiwalnych w celu zapewnienia prawidłowej obsługi elektronicznych nośników pamięci typu pendrive lub pamięć flash. W poprzednich wersjach te nośniki traktowane były tak jak dyskietki, co skutkowało m.in. kasowaniem zawartości nośnika. W nowej wersji pamięci wymienionych typów są traktowane na równi z dyskami twardymi. Zmieniono również formatkę parametrów archiwizacji, aby łatwiej można było wybrać jako umiejscowienie kopii zapasowych lokalizacje w sieci lokalnej.

Wersja 2.5.01 (10.01.2009)

Dostosowano program do nowo obowiązującego wzoru deklaracji rozliczenia rocznego PIT-28 (wersja 14). Wzór ten obowiązuje dla przychodów osiągniętych w 2008 roku.

Wersja 2.4.04 (01.12.2008)

Poprawiono błąd podsumowania na wydruku w stopce tabeli ewidencji przychodów występujący na stronie trzeciej i dalszych.

Wersja 2.4.03 (03.09.2008)

 • Modyfikacje estetyczno-kosmetyczne, w celu poprawienia wyglądu okienek w systemie Windows Vista, głównie dotyczy to naprawienia częściowego "chowania"się przycisków "Zamknij" lub "Koniec".
 • Zlikwidowano problem przełączania formatu zapisu kwot i dat na format systemowy w trakcie działania aplikacji. Przełączanie to mogło następować m.in. przy włączaniu i wyłączaniu drukarki. Obecnie w ramach aplikacji obowiązuje zawsze ten sam format zapisu, niezależny od ustawień systemowych.

Wersja 2.4.02 (03.07.2008)

 • Poprawiono błąd "Indeks listy poza zakresem" mogący się pojawiać przy księgowaniu faktur do rejestru VAT.

Wersja 2.4.01 (14.01.2008)

 • Dostosowano program do nowo obowiązującego wzoru deklaracji rozliczenia rocznego PIT-28 (wersja 13). Wzór ten obowiązuje dla przychodów osiągniętych w 2007 roku. Zaktualizowano również wzór załącznika PIT-28/A (wersja 11) oraz PIT-28/B (wersja 10).

Wersja 2.3.02 (10.01.2006)

 • Dostosowano program do nowo obowiązującego wzoru deklaracji rozliczenia rocznego PIT-28 (wersja 12). Wzór ten obowiązuje dla przychodów osiągniętych w 2005 roku. Zgodnie z nowymi wymogami ordynacji podatkowej kwoty podatku lub zaliczek na podatek wpłacane począwszy od 1 stycznia 2006 powinny być zaokrąglane do pełnego złotego (poprzednio do 10 groszy). Należy jednak zwrócić uwagę, że w deklaracji za rok 2005 kwoty zaliczek obliczone w ciągu roku i wykazane w sekcji L powinny być zaokrąglone do 10 groszy (dotyczy to również kwoty podatku za grudzień tego roku).
 • Uwzględniono zaokrąglanie podatku do pełnego złotego w zestawieniu okresowym (Ewidencja / przycisk Rozlicz / punkt Rozlicz okres).
 • Poprawiono drukowanie wielostronicowych faktur korygujących. W poprzednich wersjach, gdy zawartość faktury korygującej nie mieściła się na jednej stronie, strony druga i kolejne mogły być drukowane nieprawidłowo (brak zestawienia podsumowującego lub/i wielokrotne powtarzanie tabeli z pozycjami "powinno być".

Wersja 2.2.02 (31.10.2005)

Dostosowanie programu do nowo obowiązującego wzoru deklaracji VAT-7 i VAT-7K, zgodnie z Rozp. Min.Finansów z dnia 19.09.2005.
Należy zwrócić uwagę na zmianę sposobu zaokrągląnia kwot w tych deklaracjach. Począwszy od stycznia 2006 roku kwoty te zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie z typowymi regułami zaokrąglania, a nie poprzez odrzucenie groszy. Sposób zaokrąglania określa program automatycznie na podstawie okresu, za jaki sporządzana jest deklaracja.
W nowej wersji deklaracji brak rubryk w sekcji F odpowiadających rubrykom 57 i 59 (dot. zakupu paliw oraz pojazdów nie podlegających odliczeniu). W ewidencji VAT pozostawiono jednak odpowiednie kategorie, aby zapewnić poprawność i kompletność ewidencji dla okresów poprzedzających wprowadzenie nowego wzoru deklaracji.
Program nie wypełnia sam nowych rubryk: 21 i 23. W razie potrzeby kwoty do tych rubryk należy wpisać ręcznie.

Wersja 2.1.05 (30.09.2005)

Zmieniono sposób generowania podglądu wydruku, ale z zachowaniem dotychczasowego wyglądu i funkcjonalności okna podglądu.
Przy wydruku z tego okna dodano możliwość "Wydrukuj bieżącą stronę".

Wersja 2.1.01 (08.01.2005)

Zaktualizowano wzór rocznej deklaracji rozliczeniowej PIT-28. Jest to 11-ta edycja tego formularza, obowiązująca dla przychodów osiągniętych w 2004 roku.

Rozszerzono pole służące do wpisywania jednostki miary w cennikach oraz przy edycji pozycji faktur. Obecnie symbol jednostki miary może mieć maksymalną długość 8 znaków. Dzięki tej zmianie można fakturować towary o bardzo niskiej cenie jednostkowej, wpisując np. jako jednostkę miary "100 szt" i podając cenę za 100 szt.

Wersja 2.0.03 (10.08.2004)

Poprawiono tekst oświadczenia rolnika ryczałtowego na fakturach RR. Po poprawce tekst odwołuje się do prawidłowego numeru artykułu ustawy o podatku od towarów i usług.

Wersja 2.0.02 (23.07.2004)

Zaktualizowano zastosowany silnik bazy danych. Obecnie program korzysta z wersji 7.1 produktu pn. Advantage Local Server. Po zainstalowaniu nowej wersji przy pierwszym uruchomieniu zostaną odbudowane pliki indeksowe.

Wersja 2.0.01 (14.06.2004)

Wprowadzono zmiany mające na celu przystosowanie programu do nowej ustawy VAT, obowiązującej od 1 maja 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535). Zmiany te to:

Zmiany w rejestrach zakupu. Obniżanie podatku o podatek naliczony jest w nowej ustawie o wiele bardziej skomplikowane, w szczególności dla podatników, którzy wykonują czynności nieopodatkowane.
Prowadzenie ewidencji w dotychczasowej postaci nie daje wystarczających danych do wykonania prawidłowego rozliczenia podatku. Tak więc:

W rejestrach zakupów użytkownik każdej wprowadzonej pozycji użytkownik przypisuje znacznik, który mówi o tym, czy zakup jest zaliczany do środków trwałych, a jeżeli tak, to jakiego rodzaju. Poniższy podział jest potrzebny dla prawidłowego zaliczenia zakupu do odpowiednich rubryk deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz umożliwia wyliczenie korekty rocznej podatku naliczonego.

Są do wyboru następujące symbole znaczników:

ZN Zakup nieinwestycyjny (nie zaliczany do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). Jest wartość nadawana domyślnie.
ST-R Amortyzowane rzeczy ruchome, wartości niematerialne i prawne. Roczna korekta podatku naliczonego, dla podatników wykonujących czynności nieopodatkowane, dla tej kategorii jest rozliczana w 5 kolejnych latach po roku podatkowym.
ST-N Amortyzowane nieruchomości. Roczna korekta podatku naliczonego, dla podatników wykonujących czynności nieopodatkowane, dla tej kategorii jest rozliczana w 10 kolejnych latach po roku podatkowym.
ST-J Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo. Dla tej grupy korekta jest rozliczana jednorazowo, podobnie jak dla zakupów nieinwestycyjnych.

Dodatkowo, dla każdej pozycji przypisujemy znacznik Podleganie odliczeniu. Ten znacznik określa, czy zakup można odliczyć w całości, częściowo, czy też wcale nie można odliczyć. Do wyboru mamy:

SP-O Zakupy podlegające odliczeniu związane są wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Tak oznaczone pozycje są uwzględniane w całości do odliczenia. Jest wartość nadawana domyślnie.
SP-ZO Zakupy podlegające odliczeniu związane ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Tak oznaczone zakupy zostaną odliczone częściowo, stosownie do stopy procentowej ustalonej dla danego roku podatkowego.
NPO-P Zakupy paliw nie podlegające odliczeniu zgodnie z art.88 ust.1 pkt 3 ustawy, tzn. takie, których ładowność jest niższa od odpowiedniego wzoru. Zakupy z tej kategorii nie podlegają odliczeniu, ale muszą być wydzielone, aby można było ustalić wartość rubryki 57 deklaracji VAT.
NPO-S Zakup, najem, leasing pojazdów samoch. w części, która nie stanowi podatku naliczonego. Zakupy z tej kategorii nie podlegają odliczeniu, ale muszą być wydzielone, aby można było ustalić wartość rubryki 58 deklaracji VAT.
NPO-I Zakupy nie podlegające odliczeniu z innych tytułów. Zakupy z tej kategorii nie podlegają odliczeniu i nie trafiają nigdzie do deklaracji VAT.

Nowy wzór deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Stosownie do wymogów ustawy i rozporządzeń zmieniono wzory deklaracji VAT-7 (edycja 8) i VAT-7K (edycja 2). Główne zmiany, oprócz związanych z innym układem rubryk, dotyczą sposobu wypełniania rubruk 41-44, związanych z odliczaniem podatku. W nowej deklaracji nie ma osobnych rubryk, służących do wpisania zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwolnioną i opodatkowaną. Odpowiednie wyliczenie należy zrobić "na boku". W programie jednak przewidziano pomoc w tym względzie. Mianowicie przy wejściu w edycję dowolnej z rubruk 41-44 pojawia się przycisk oznaczony symbolem F4, który powoduje wyświetlenie formularza z "ukrytymi" rubrykami deklaracji. Na wspomnianym formularzu określamy też stopę procentową odliczenia, o której mowa w art.90 ust 2-4 ustawy. Stopę procentową należy wyliczyć raz, przy sporządzaniu deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy roku (styczeń lub pierwszy kwartał dla rozliczających się kwartalnie); dla późniejszych deklaracji ta stopa jest stosowana automatycznie. Przy liczbie odpowiadającej stopie jest dostępny przycisk F4, który daje szansę na automatyczne wyliczenie tej stopy, na podstawie obrotów roku poprzedniego. Powoduje on pojawienie się kolejnego okienka, na którym widnieje przycisk Wylicz obroty. Użycie go spowoduje wpisanie do pozycji odpowiadających obrotom z tytułu czynności opodatkowanych i zwolnionych odpowiednich kwot oraz wyliczenie stopy. Ponieważ do wyliczenia tej stopy są potrzebne również kwoty, o których program nie wie (np. subwencje), w okienku należy uprzednio wpisać te kwoty ręcznie. Szczegóły oraz wzór wyliczeniowy są podane na wspomnianym formularzu.

Uwaga: Wersja 2.0.01 nie przewiduje prowadzenia dodatkowych ewidencji związanych z wewnątrzwspólnotową wymianą towarów. Również zagadnienie automatycznego obliczania rocznych korekt podatku naliczonego, jako bardzo skomplikowane i nasuwające wiele wątpliwości, pozostało w tej wersji jeszcze nie rozwiązane (pierwsza korekta będzie musiała być wyliczona do 25 lutego 2005 roku). Wspomniane problemy przewidziano do ujęcia w kolejnych wersjach programu.

Wersja 1.0.02 (10.03.2004)

Usunięto błędy:

 • Błąd w tabeli stawek VAT (zamienione miejscami stawki 3% i 7%) skutkujący nieprawidłowymi komunikatami przy edycji rejestrów VAT.
 • Niemożność wyboru kontrahenta z rozwijanej listy przy edycji rejestrów VAT (wybór przyciskiem F4 działał prawidłowo).

Uwaga! Po wykonaniu aktualizacji z wersji 1.0.01, w celu korekty pierwszego wym. błedu, należy wyświetlić tabelę stawek VAT (wywołać punkt menu Słowniki / Stawki VAT)