Aktualizacje dokonywane w programie
KUMAR-REJVAT i KUMAR-FAKTURY

Uwaga: Na poniższej liście modyfikacje najświeższe umieszczono najwyżej

Wersja 3.9.01 (25.02.2019)

 • Nowa wersja deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zaktualizowano postać tych deklaracji do wersji obowiązujących począwszy od rozliczenia za luty 2019 (pierwszy kwartał 2019 w przypadku deklaracji kwartalnej). Nowa wersja deklaracji VAT-7 jest w wersji 19, a nowa wersja VAT-7K w wersji 13. W przypadku konieczności wykonania korekty dla deklaracji za poprzednie okresy rozliczeniowe wyświetli się wersja deklaracji nr 18 (lub 12 dla kwartalnej). Jest to niezbędne, gdyż korekty za dany okres powinny być dokonywane według wzorów deklaracji obowiązujących dla złożenia deklaracji za ten okres.

Wersja 3.8.01 (20.08.2018)

 • Nowe wersje deklaracji VAT. Począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 roku obowiązuje wersja 18 deklaracji VAT-7, a dla rozliczeń kwartalnych, czyli VAT-7K, wersja 12. Głównym nowym elementem nowej wersji deklaracji jest możliwość wnioskowania o zwrot na rachunek VAT, co ma związek z systemem podzielnej płatności. Wpisanie kwoty zwrotu automatycznie generuje załącznik VAT-ZZ, w postaci dodatkowej zakładki, który należy wypełnić. Nowa wersja deklaracji ma 3 strony, co należy wziąć pod uwagę przy jej drukowaniu. Stosownie do nowej specyfikacji zaktualizowano również postać elektroniczną deklaracji, czyli plik xml sprządzany w celu wysyłania do systemu e-Deklaracje.
 • Możliwość rozliczania zakupów unijnych. Na formatce pozycji rejestru zakupów zamiast kolumny opisanej jako Odwrotne obciążenie jest kolumna opisana jako Zakup specjalny. Na liście opcji dla tej kolumny, oprócz dotychczasowych - związanych z zakupem objętym o.o., widnieją 2 dodatkowe pozycje oznaczone jako:
  WNT - wspólnotowe nabycie towarów, oraz
  IU-2 - import usług wg. art. 28b ustawy.
  Wybranie pierwszej z nich powoduje przy wyliczaniu deklaracji VAT oraz przy sporządzaniu JPK_VAT uwzględnienie zakupu raz jako zakup, a drugi raz jako rozliczenie podatku należnego, wykazywane w rubrykach 23 i 24 deklaracji (dla WNT) lub 29 i 30 (IU-2). Nie ma potrzeby wpisywania zakupów specjalnych do rejestrów sprzedaży (jak postulują niektóre źródła informacyjne dla księgowych), gdyż prawidłowe rozliczenie zapewnia wybranie odpowiedniej opcji.
 • Zmiany w zapisie numeru NIP kontrahenta. Poszerzono pole przeznaczone do wpisywania numeru identyfikacyjnego kontrahenta (NIP-u), tak aby mieściły się tam również numery identyfikacyjne kontrahentów UE. Takie numery należy poprzedzać 2-literowym symbolem kraju. Kreski rozdzielające grupy cyfr numeru NIP są dozwolone tylko dla kontrahentów polskich. W przypadku kontrahentów polskich nie zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE należy wpisać numer NIP na dotychczasowych zasadach.
  Program sprawdza poprawność numeru NIP (w numerze jest "zaszyta" suma kontrolna), ale tylko dla numerów polskich. Dla kontrahentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej wpisujemy słowo brak. Podobnie dla pozycji związanych z zapisami zbiorczymi jak. np. sprzedaż na paragony. Uzycie tego słowa wynika z interpretacji Min. Fin. do specyfikacji JPK_VAT.
 • Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Na formatce podstawowych danych firmy (System -> Parametry aplikacji) podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE może zazaczyć nową opcję oznaczoną jako VAT UE, dzięki czemu na fakturach będzie się pojawiać NIP sprzedawcy poprzedzony literami PL.

Wersja 3.7.02 (01.07.2018)

 • JPK_FA. Wprowadzono możliwość sporządzania dokumentu JPK_FA w wersji 1. Jest to dokument elektroniczny (plik w formacie xml według specyfikacji Ministerstwa Finansów), analogiczny do JPK_VAT, z tą różnicą, że sporządza się go na wezwanie urzędu, a nie samodzielnie co miesiąc. Dokument JPK_FA zawiera szczegółowe dane o wystawionych fakturach w zadanym okresie czasu. Plik ten jest też akceptowany przez niektóre oprogramowania biur rachunkowych, dzięki czemu klient biura rachunkowego może w formie elektronicznej przekazywać informację o wystawionych fakturach do tego biura w celu wczytania ich do systemu informatycznego biura rachunkowego.
  Aby utworzyć plik należy wybrać sekcję Faktury, a następnie nacisnąć przycisk JPK_FA. Po wpisaniu zakresu dat należy wybrać przycisk Utwórz plik XML.
 • ORD-ZU. Uzupełniono obsługę deklaracji VAT w zakresie sporządzania korekt. Po zmianie zaznaczenie kwadratu 7.2 na deklaracji (cel złożenia = korekta deklaracji) powoduje pojawienie się dodatkowej zakładki zawierającej załącznik o symbolu ORD-ZU. W formularzu tego załącznika należy wpisać w sekcji B treść uzasadnienia przyczyn złożenia korekty. Eksport do pliku JPK_VAT oczywiście również uwzględnia załącznik.

Wersja 3.6.01 (01.02.2018)

 • JPK_VAT wersja 3. Zaktualizowano sporządzanie dokumentu JPK_VAT do wersji 3 obowiązującej począwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r.
 • Pole Odbiorcy. Dodano nowe pole w danych kontrahenta o nazwie Odbiorca. Ma ono zastosowanie, gdy np. nabywcą jest urząd miasta, a odbiorcą jednostka podległa, np. przedszkole. Wówczas w danych nabywcy należy wpisać dane urzędu miasta, jego NIP i adres, a w danych odbiorcy nazwę i adres jednostki podległej. Dla zwykłych kontrahentów pole danych nabywcy pozostaje puste. Na fakturze automatycznie pojawią się dane odbiorcy pod danymi nabywcy, o ile opisane pole zostało wypełnione. W rejestrach VAT i dokumencie JPK_VAT dane odbiorcy się nie pojawią, jedynie dane nabywcy.
 • Import faktur. W sekcji Faktury jest widoczny dodatkowy przycisk opisany jako Import. Powoduje on pobranie danych z innego zbioru danych, obsługiwanych przez inną kopię programu Kumar-Rejvat. Wersje obu programów muszą być identyczne. Jeżeli np. mamy dodatkowy punkt wystawiania faktur, obsługiwany przez taki sam program, to możemy w celu sporządzenia rejestrów VAT i dokumentu JPK_VAT dokonać scalenia. Wykonywane jest to metodą importu danych faktur i powiązanych z nimi kontrahentów do danych programu głównego, tego, który służy do prowadzenia rejestrów i wykonywania JPK_VAT. Aby zaimportować faktury z dodatkowego stanowiska, musimy mieć zadeklarowany rejestr sprzedaży, oznaczony tak samo, jak na stanowisku dodatkowym. Aby dokonać importu należy wejść w sekcję Faktury, wybrać symbol rejestru dla dodatkowego punktu fakturowania i użyć przycisku Import. Następnie należy podać gdzie są dane i zakres dat wystawienia faktur, podlegających importowi. Jeżeli import odbywa się przez sieć lokalną, należy wskazać źródło danych dla komputera stanowiącego stanowisko dodatkowe fakturowania w sieci.
  Jeżeli nie mamy łączności ze stanowiskiem dodatkowym przez sieć, to możemy wykorzystać magazyn pamięci typu pendrive lub dysk przenośny. W celu importu wystarczy wtedy zapisać na pamięci przenośnej następujące pliki (wszystkie muszą być obecne):
  kontr.adt, kontr.adi, fanag.adt, fanag.adi, fapoz.adt, fapoz.adi.
  Wymienione pliki powinny zostać zapisane na pendrive po zamknięciu programu na stanowisku dodatkowym.
  Przy imporcie faktur nie mogą na liście się znajdować faktury o takich samych numerach, jak już istniejące (w obrębie wybranego rejestru). Jeżeli istnieje potrzeba ponownego importu, to uprzednio należy wykasowac faktury o pokrywających się numerach.
 • Zakupy OO. Zmieniono sposób ewidencjonowania w rejestrze VAT i rozliczania w przypadku zakupów z tzw. odwrotnym obciążeniem. W okienku edycji pozycji zakupu występuje dodatkowa kolumna, w której należy określić czy zakup jest objęty tzw. obciążeniem odwrotnym. Jeżeli tak, należy wybrać jedną z 2 możliwości, stosownie do opisu na ekranie. Jeżeli nie, to należy pole pozostawić puste. Dla zakupu objętego o. o. nabywca samodzielnie ustala stawkę podatku VAT. Kwota VAT dla takiego zakupu podlega odliczeniu, ale równocześnie podatnik musi kwotę tę uwzględnić w podatku należnym (wiersze 14 i 15 deklaracji VAT). Program robi to sam, dlatego zakup objęty o.o. wpisujemy tylko do rejestru zakupu; w deklaracji VAT i dokumencie JPK_VAT zakup tego rodzaju zostanie uwzględniony automatycznie.
 • Rozliczenia podatku VAT dla podatników wykonujących sprzedaż zwolnioną. Podatnicy wykonujący sprzedaż zwolnioną kwalifikują zakupy opodatkowane podatkiem VAT jako podlegające pełnemu odliczeniu, gdy związane są wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną i jako podlegające odliczeniu częściowemu według ustalonej na dany rok stopy procentowej, gdy związane są również ze sprzedażą zwolnioną. W poprzednich wersjach programu sumowano kwoty netto i vat dla wspomnianych kategorii, po czym stopę odliczenia aplikowano do wyliczonych sum. Niestety, struktura dokumentu JPK_VAT wymusza, aby stopę stosować do każdej z pozycji zakupu z osobna, po czym sumować pomniejszone kwoty cząstkowe. Różnica między tymi metodami jest taka, że druga z nich wprowadza większy błąd zaokrąglęń, ale z uwagi na to, że Ministerstwo Finansów oczekuje zgodności deklaracji VAT z dokumentem JPK_VAT, należało zmienić sposób rozliczenia na ten drugi, mniej dokładny. W związku z tym, przy edycji rubryk 43, 44, 45 i 46 nie pojawia się już przycisk powodujący wyświetlenie formatki pomocniczej, przeznaczonej do wyliczenia tych rubryk. Oczywiście, o ile użytkownik kompletnie i prawidłowo prowadzi rejestry zakupu, nie jest to potrzebne, gdyż deklaracja VAT-7 / VAT-7K jest wyliczana automatycznie.
 • Uporządkowanie danych firmy i parametrów aplikacji. Zmieniono sposób prezentacji danych firmy i parametrów aplikacji, czyli danych dostępnych w punkcie menu System / Parametry aplikacji. Obecnie zamiast zakładek mamy przyciski odpowiedzialne za wyświetlenie poszczegółnych tematów. Nowy układ jest bardziej klarowny i zrozumiały.

Wersja 3.4.01 (08.01.2017)

Aktualizacja programu Kumar-Faktury. Jest to uproszczona wersja programu Kumar-Rejvat, pozbawiona obsługi rejestrów VAT, deklaracji VAT, JPK i wysyłki do systemu e-Deklaracje. Obecnie numer wersji tego programu jest identyczny z numerem wersji programu Kumar-Rejvat.

Wersja 3.4.01 (08.01.2017)

Wprowadzono możliwość sporządzania dokumentu JPK_VAT (w wersji 2 obowiązującej od 1 stycznia 2017r.). JPK_VAT to plik w formacie XML, zapisany zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, przeznaczony do przekazywania rejestrów zakupu i sprzedaży w formie elektronicznej do systemu Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Program sporządza i zapisuje odpowiedni plik, ale do jego podpisania i wysyłki należy wykorzystać odpowiednią aplikację zewnętrzną, np. pobraną ze stron Ministerstwa.

W nowej wersji programu zmieniono również standard pomocy z WinHelp (plik .HLP) na HtmlHelp (plik .CHM). Powodem zmiany jest brak oficjalnej łatki do systemu Windows 10, pozwalającej odczytywać pliki pomocy w starszym formacie. Dla systemów Vista, Win 7 i Win 8 istniała łatka do ściągnięcia ze stron firmy Microsoft, ale dla Win 10 takiej łatki nie udostępniono. Dzięki tej zmianie w sposób kompletny można również korzystać z programu na komputerach z najnowszym systemem operacyjnym Windows.

Wersja 3.3.01 (20.09.2016)

Dostosowano program do nowych wzorów deklaracji VAT-7 (wersja 17) i VAT-7K (wersja 11), obowiązujących dla rozliczeń począwszy od rozliczenia za miesiąc sierpień i odpowiednio III kwartał 2016r. Dostosowanie obejmuje również wersje elektroniczne tych dokumentów, to jest generowane pliki xml, wysyłane do systemu e-Deklaracje.
W tej wersji programu dokonano również rozdziału nazwy i adresu kontrahenta, zapisując te dane w oddzielnych polach. Rozdzielenie to będzie potrzebne przy sporządzaniu dokumentów związanych z wysyłką dokumentów JPK (JPK = Jednolity Plik Kontrolny), co znajdzie swój wyraz w kolejnych wersjach programu. Na formularzu edycji danych kontrahenta obok pól pełnej nazwy i adresu są widoczne 2 przyciski ze strzałkami pionowymi, pozwalające w łatwy sposób przenieść poszczególne linie z tekstu pełnej nazwy kontrahenta do tekstu adresu i, w razie potrzeby, z powrotem z adresu do nazwy. Zaleca się po wykonaniu aktualizacji przejrzenie danych wszystkich aktywnych kontrahentów i przeniesienie z pola pełnej nazwy kontrahenta tych linii, które zawierają adres, do widocznego poniżej pola przeznaczonego na adres.

Wersja 3.2.01 (31.01.2016)

Dostosowano program do nowych wzorów deklaracji VAT-7 (wersja 16) i VAT-7K (wersja 10), obowiązujących dla rozliczeń począwszy od stycznia 2016 i I kwartału 2016.

Wersja 3.1.01 (20.08.2015)

 • Wprowadzono zmiany mające na celu dostosowanie do nowej wersji ustawy o VAT, obowiązującej od lipca 2015r. W nowej wersji programu zaktualizowano deklaracje VAT-7 do wersji 15 oraz VAT-7K do wersji 9.

  Ustawa o VAT rozszerzyła listę towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem, dla sprzedaży których obowiązek odprowadzania VAT występuje po stronie nabywcy. Dlatego wprowadzono możliwość fakturowania tego rodzaju pozycji, a także wprowadzania ich do rejestrów sprzedaży i zakupu.

  Na liście stawek VAT w punkcie menu Słowniki / Stawki VAT widoczna jest pozycja o kodzie "OO" opisana jako "odwrotne obciążenie". Ta stawka jest dostępna przy edycji pozycji faktury, w cennikach oraz w rejestrach sprzedaży VAT. Należy wybrać tę stawkę, gdy sprzedajemy towar, dla którego VAT ma odprowadzić nabywca. Na wydruku faktury pozycje objęte odwrotnym opodatkowaniem będą oznaczone jako "o.o.", (kod OO bez kropek mógłby być mylony ze stawką zerową). Gdy faktura zawiera pozycje "o.o.", to automatycznie jest drukowana adnotacja o następującej treści:

  Uwaga: Odwrotne obciążenie - dla pozycji oznaczonych skrótem "o.o." podatnikiem podatku VAT jest nabywca.

  Gdy faktura nie zawiera takich pozycji, to powyższa adnotacja nie jest drukowana.
  Przy wyliczaniu deklaracji VAT-7 lub VAT-7K pozycje z rejestru sprzedaży, oznaczone stawką "OO", są uwzględniane w pozycji 31 deklaracji.
  Przy ewidencjonowaniu faktur zakupów, zawierających pozycje z odwrotnym obciążeniem, należy dla takich pozycji wybrać odpowiednią stawkę VAT, taką jaka obowiązuje dla danego towaru, a w kolumnie "Podleganie odliczeniu" wybrać jedną z możliwości:

  OO-Z: nabywca jest podatnikiem, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 5
  OO-K: nabywca jest podatnikiem, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 7 lub 8

  Odpowiednie oznaczenie pozycji zakupów według powyższego wyboru pozwala programowi prawidłowo wyliczyć deklarację VAT. Pozycje oznaczone kodem "OO-Z" trafią do rubryk 32 i 33 deklaracji, a pozycje oznaczone kodem "OO-K" do rubryk 34 i 35, odpowiednio jako kwota netto i kwota VAT. Pozostawienie domyślnych ustawień dla kolumny "Podleganie odliczeniu" spowoduje ujęcie zakupów objętych odwrotnym obciążeniem jako podatku naliczonego zamiast należnego i zaniżeniem kwoty VAT podlegającej wpłacie do US.

Wersja 3.0.01 (20.04.2015)

 • Wprowadzono możliwość tworzenia deklaracji VAT-7 i VAT-7K w postaci elektronicznej i wysyłki do systemu skarbowego Ministerstwa Finansów, czyli do systemu e-Deklaracje. Program sam nie wysyła tych deklaracji, tylko tworzy pliki w formacie XML, zgodnie ze specyfikacją urzędową. Utworzony plik XML należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłać, korzystając z dowolnego programu do tego przeznaczonego, np. z programu PPUS (www.ppus.pl) . Nowa możliwość spowodowała konieczność przeorganizowania danych dotyczących płatnika podatku. Dlatego po zainstalowaniu wersji 3.0 należy wejść w punkt menu System / Parametry aplikacji, wybrać nową zakładkę Dane podatkowe i wypełnić udostępnione tam pola. Aby skorzystać z możliwości utworzenia pliku XML należy wejść w edycję formularza VAT-7 (lub VAT-7K dla rozliczających się kwartalnie) i skorzystać z nowego przycisku w pasku narzędziowym, oznaczonego Eksport.
  Przy pierwszym użyciu należy w wyświetlonym okienku dialogowym nacisnąć przycisk Zmień folder docelowy, aby wskazać, w jakim folderze mają być zapisywane pliki. Np. jeżeli program PPUS został zainstalowany w folderze C:\PPUS, to należy wskazać folder C:\PPUS\IMPORT. Tworzone pliki XML mają automatycznie nadawane nazwy, odzwierciedlające rodzaj deklaracji i okres sprawozdawczy. Wersja elektroniczna deklaracji wymaga, aby nazwa urzędu skarbowego, do którego jest kierowana deklaracja, była ściśle zgodna z listą tych urzędów (w istocie jest przesyłany kod urzędu). Dlatego w rubryce nr 6 deklaracji, przeznaczonej do wpisania nazwy urzędu, dostępny jest przycisk F4, który pozwala wybrać pozycję z odpowiedniej listy. Można wyszukiwać urzędy według nazwy miejscowości. Np. po wpisaniu w nagłówku okna listy urzędów słowa "WROCŁAW", pasek wyboru zostanie ustawiony na pierwszej pozycji dotyczącej tego miasta. Lista jest uporządkowana według nazw miejscowości, dlatego odnalezienie koniecznej pozycji nie powinno sprawić trudności. Po utworzeniu pliku XML dalsze postępowanie jest zależne od użytego do wysyłki programu i należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do tego programu.

Wersja 2.9.02 (24.02.2014)

 • Wprowadzono możliwość drukowania symbolu graficznego sprzedawcy (logo) zamiast miejsca na pieczątkę. Obecnie przepisy nie wymagają obowiązkowo umieszczania pieczątki sprzedawcy. Nazwa, identyfikator i adres sprzedawcy są i tak drukowane, podobnie jak to było w wersjach poprzednich. Aby skorzystać z nowej możliwości, należy wybrać w menu pozycję System / Parametry aplikacji. Jest tam widoczna nowa zakładka opisana jako Logo. Po jej wybraniu należy używając przycisku Wybierz wskazać plik, który zawiera w sobie grafikę. Plik ten powinien być w formacie JPEG, a nazwa pliku mieć rozszerzenie JPG lub JPEG. Zaleca się stosowanie jak najmniejszych plików, orientacyjnie nie powinny być większe niż 1MB. Program wykonuje kopię wskazanego pliku i umieszcza ją w swoich zasobach, razem z danymi, dlatego po wczytaniu grafiki jej oryginalne źródło może być nieobecne (skasowane lub usunięte). Dodatkowo trzeba zaznaczyć opcję Zamiast miejsca na pieczątkę drukuj grafikę (logo). Niezależnie od rozmiaru oryginału obrazek zostanie dostosowany (zmniejszony lub zwiększony) adekwatnie do dostępnego miejsca.

Wersja 2.9.01 (14.01.2014)

 • Dostosowano program do nowych wzorów deklaracji VAT-7 i VAT-7K, są to odpowiednio wersje 14 i 8 tych deklaracji. Zmieniono treść faktur - zamiast "Faktura VAT" w nagłówku jest "Faktura". Dla podatników stosujących metodę kasową rozliczania podatku VAT zamiast "Faktura VAT-MP" jest "Faktura (metoda kasowa)"

Wersja 2.8.01 (26.01.2011)

 • Dostosowano program do nowych wzorów deklaracji VAT-7 i VAT-7K, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz. U. 250 z 2010, poz.1681). Są to odpowiednio wersje 12 i 6 tych deklaracji. Nowe wzory uwzględniają w rozliczeniu nowe stawki podatkowe (23, 8 i 5%) i powinny być używane począwszy od deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy 2011 roku (styczeń lub I kwartał). Grudzień lub IV kwartał 2010 powinny zostać rozliczone według wzorów dotychczasowych.

Wersja 2.7.01 (27.12.2010)

 • Dostosowano program do nowych stawek VAT (23, 8, 5%) obowiązujących w 2011 roku.

  Po zainstalowaniu nowej wersji programu na liście stawek VAT (pozycja w menu Słowniki / Stawki VAT) pokażą się stawki 23, 8 i 5%. Z uwagi na to, że stawki dotychczasowe są używane w dokumentach archiwalnych oraz że mogą być używane np. przy wprowadzaniu danych do rejestru zakupów za grudzień nie należy usuwać z listy stawek tych pozycji. Korzystając z przycisków strzałek, widocznych po prawej stronie listy stawek, można zmieniać kolejność wyświetlania poszczególnych stawek. Przy edycji stawki VAT, np. przy wypełnianiu pozycji faktury, dostępne stawki są wyświetlane w ustalonej na liście kolejności. Uwaga: pierwsza stawka na liście jest stawką domyślną, tzn. jest wstawiana do nowej pustej pozycji faktury.
  Stawki VAT w cennikach można zmienić grupowo, korzystając z pozycji menu Cennik / Zamień stawki VAT. (uprzednio należy wyświetlić żądany cennik). Należy podać stawkę dotychczasową, a następnie stawkę docelową.

Wersja 2.6.01 (20.04.2010)

 • Dostosowano program do nowych wzorów deklaracji VAT-7 (wersja 11) i VAT-7K (wersja 5). Wersje 10 i 4 tych deklaracji tracą ważność z dniem 30.06.2010.

Wersja 2.5.01 (20.01.2010)

 • Dostosowano program do aktualnie obowiązującego wzoru deklaracji VAT-7 (wersja 10) i VAT-7K (wersja 4).

Wersja 2.4.02 (03.09.2008)

 • Wprowadzono możliwość odliczeń od kwoty brutto na fakturach VAT. Sytuacja taka może mieć zastosowanie, gdy kwota do zapłaty przez nabywcę jest mniejsza od kwoty brutto faktury, np. z powodu wcześniejszej wpłaty zaliczki lub jako rezultat zawarcia specjalnych umów. Na formatce danych do faktury, w nagłówku, dodano 2 rubryki na kwotę odliczenia oraz opis powodu odliczenia. Jeżeli kwota odliczenia jest różna od zera, na wydruku są drukowane dodatkowe informacje (kwota odliczenia, jego powód, kwota do zapłaty po odliczeniu oraz słownie kwota do zapłaty).

 • Do wydruków listy faktur (Faktury/Raporty) dodano możliwość ograniczenia zakresu uwzględnionych faktur w zestawieniu do faktur należących do aktualnie wybranego rejestru. W tym celu należy ustawić znacznik przy pozycji "Uwzględnij tylko aktualnie wybrany rejestr sprzedaży". Brak znacznika oznacza uwzględnienie wszystkich rejestrów.

 • Modyfikacje estetyczno-kosmetyczne, w celu poprawienia wyglądu okienek w Windows Vista, głownie dotyczy to częściowego "chowania" się przycisków "Zamknij" lub "Koniec" pod brzegiem okienka.

 • Zlikwidowano problem przełączania formatu zapisu kwot i dat na format systemowy w trakcie działania aplikacji. Przełączanie to mogło następować m.in. przy włączaniu i wyłączaniu drukarki. Obecnie w ramach aplikacji obowiązuje zawsze ten sam format zapisu, niezależny od ustawień systemowych.

Wersja 2.3.02 (26.10.2005)

Dostosowanie programu do nowo obowiązującego wzoru deklaracji VAT-7 i VAT-7K, zgodnie z Rozp. Min.Finansów z dnia 19.09.2005.
Należy zwrócić uwagę na zmianę sposobu zaokrągląnia kwot w tych deklaracjach. Począwszy od stycznia 2006 roku kwoty te zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie z typowymi regułami zaokrąglania, a nie poprzez odrzucenie groszy. Sposób zaokrąglania określa program automatycznie na podstawie okresu, za jaki sporządzana jest deklaracja.
W nowej wersji deklaracji brak rubryk w sekcji F odpowiadających rubrykom 57 i 59 (dot. zakupu paliw oraz pojazdów nie podlegających odliczeniu). W ewidencji VAT pozostawiono jednak odpowiednie kategorie, aby zapewnić poprawność i kompletność ewidencji dla okresów poprzedzających wprowadzenie nowego wzoru deklaracji.
Program nie wypełnia sam nowych rubryk: 21 i 23. W razie potrzeby kwoty do tych rubryk należy wpisać ręcznie.

Wersja 2.2.17 (30.09.2005)

Zmieniono sposób generowania podglądu wydruku, ale z zachowaniem dotychczasowego wyglądu i funkcjonalności okna podglądu.
Przy wydruku z tego okna dodano możliwość "Wydrukuj bieżącą stronę".

Wersja 2.2.12 (18.03.2005)

W wersjach 2.2.09 do 2.2.12 wprowadzono kilka niewielkich zmian poprawiających program od strony kosmetycznej. Zaktualizowano zastosowany silnik bazy danych. Udoskonalono obsługę formularzy (dot. deklaracji VAT-7 i VAT-7K).
Usunięto błąd powstający przy edycji pozycji cennika w sytuacji, gdy jedna z czterech nazw cen jest pusta (niewypełniona).
Usunięto błąd mogący się objawiać przy tworzeniu raportu sprzedaży w sytuacji, gdy jedna z form płatności jest pusta (niewypełniona).

Wersja 2.2.08 (08.11.2004)

Dodano dodatkową pozycję w menu Kontrahenci służącą do sprawdzenia poprawności numerów NIP. Wybranie tej opcji spowoduje sprawdzenie tych numerów dla wszystkich kontrahentów w bazie danych. Dodatkowo podczas wprowadzania danych kontrahenta jest od razu sprawdzana poprawność jego NIP-u.

Wersja 2.2.07 (27.10.2004)

Zmiany kosmetyczne - poprawienie i ujednolicenie wyglądu pasków narzędziowych.

Wersja 2.2.06 (10.08.2004)

Poprawiono tekst oświadczenia rolnika ryczałtowego na fakturach RR. Po poprawce tekst odwołuje się do prawidłowego numeru artykułu ustawy o podatku od towarów i usług. Poprawiono błąd polegający na błędnym działaniu okna dialogowego wyświetlanego w przypadku powtórnego księgowania wcześniej zaksięgowanej faktury.

Wersja 2.2.04 (23.07.2004)

Zaktualizowano zastosowany silnik bazy danych. Obecnie program korzysta z wersji 7.1 produktu pn. Advantage Local Server. Po zainstalowaniu nowej wersji przy pierwszym uruchomieniu zostaną odbudowane pliki indeksowe.

Wersja 2.2.02 (21.06.2004)

Poprawiono usterkę w obsłudze deklaracji VAT. Zmodyfikowano procedurę tworzenia plików indeksowych. Miesięczne wydruki rejestrów VAT mogą być drukowane w zakresie pozycji (należy podać od jakiego do jakiego numeru w rejestrze - domyślnie przyjmowany jest pełny zakres miesiąca).

Wersja 2.2.01 (16.06.2004)

Wprowadzono zmiany mające na celu przystosowanie programu do nowej ustawy VAT, obowiązującej od 1 maja 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535). Zmiany te to:

 • Zmiany w rejestrach zakupu. Obniżanie podatku o podatek naliczony jest w nowej ustawie o wiele bardziej skomplikowane, w szczególności dla podatników, którzy wykonują czynności nieopodatkowane.
  Prowadzenie ewidencji w dotychczasowej postaci nie daje wystarczających danych do wykonania prawidłowego rozliczenia podatku. Tak więc:

  W rejestrach zakupów użytkownik każdej wprowadzonej pozycji użytkownik przypisuje znacznik, który mówi o tym, czy zakup jest zaliczany do środków trwałych, a jeżeli tak, to jakiego rodzaju. Poniższy podział jest potrzebny dla prawidłowego zaliczenia zakupu do odpowiednich rubryk deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz umożliwia wyliczenie korekty rocznej podatku naliczonego.

  Są do wyboru następujące symbole znaczników:

  ZN Zakup nieinwestycyjny (nie zaliczany do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). Jest to wartość nadawana domyślnie.
  ST-R Amortyzowane rzeczy ruchome, wartości niematerialne i prawne. Roczna korekta podatku naliczonego, dla podatników wykonujących czynności nieopodatkowane, dla tej kategorii jest rozliczana w 5 kolejnych latach po roku podatkowym.
  ST-N Amortyzowane nieruchomości. Roczna korekta podatku naliczonego, dla podatników wykonujących czynności nieopodatkowane, dla tej kategorii jest rozliczana w 10 kolejnych latach po roku podatkowym.
  ST-J Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo. Dla tej grupy korekta jest rozliczana jednorazowo, podobnie jak dla zakupów nieinwestycyjnych.

  Dodatkowo, dla każdej pozycji przypisujemy znacznik Podleganie odliczeniu. Ten znacznik określa, czy zakup można odliczyć w całości, częściowo, czy też wcale nie można odliczyć. Do wyboru mamy:

  SP-O Zakupy podlegające odliczeniu związane są wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Tak oznaczone pozycje są uwzględniane w całości do odliczenia. Jest to wartość nadawana domyślnie.
  SP-ZO Zakupy podlegające odliczeniu związane ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Tak oznaczone zakupy zostaną odliczone częściowo, stosownie do stopy procentowej ustalonej dla danego roku podatkowego.
  NPO-P Zakupy paliw nie podlegające odliczeniu zgodnie z art.88 ust.1 pkt 3 ustawy, tzn. takie, których ładowność jest niższa od odpowiedniego wzoru. Zakupy z tej kategorii nie podlegają odliczeniu, ale muszą być wydzielone, aby można było ustalić wartość rubryki 57 deklaracji VAT.
  NPO-S Zakup, najem, leasing pojazdów samoch. w części, która nie stanowi podatku naliczonego. Zakupy z tej kategorii nie podlegają odliczeniu, ale muszą być wydzielone, aby można było ustalić wartość rubryki 58 deklaracji VAT.
  NPO-I Zakupy nie podlegające odliczeniu z innych tytułów. Zakupy z tej kategorii nie podlegają odliczeniu i nie trafiają nigdzie do deklaracji VAT.
 • Nowy wzór deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Stosownie do wymogów ustawy i rozporządzeń zmieniono wzory deklaracji VAT-7 (edycja 8) i VAT-7K (edycja 2). Główne zmiany, oprócz związanych z innym układem rubryk, dotyczą sposobu wypełniania rubruk 41-44, związanych z odliczaniem podatku. W nowej deklaracji nie ma osobnych rubryk, służących do wpisania zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwolnioną i opodatkowaną. Odpowiednie wyliczenie należy zrobić "na boku". W programie jednak przewidziano pomoc w tym względzie. Mianowicie przy wejściu w edycję dowolnej z rubruk 41-44 pojawia się przycisk oznaczony symbolem F4, który powoduje wyświetlenie formularza z "ukrytymi" rubrykami deklaracji. Na wspomnianym formularzu określamy też stopę procentową odliczenia, o której mowa w art.90 ust 2-4 ustawy. Stopę procentową należy wyliczyć raz, przy sporządzaniu deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy roku (styczeń lub pierwszy kwartał dla rozliczających się kwartalnie); dla późniejszych deklaracji ta stopa jest stosowana automatycznie. Przy liczbie odpowiadającej stopie jest dostępny przycisk F4, który daje szansę na automatyczne wyliczenie tej stopy, na podstawie obrotów roku poprzedniego. Powoduje on pojawienie się kolejnego okienka, na którym widnieje przycisk Wylicz obroty. Użycie go spowoduje wpisanie do pozycji odpowiadających obrotom z tytułu czynności opodatkowanych i zwolnionych odpowiednich kwot oraz wyliczenie stopy. Ponieważ do wyliczenia tej stopy są potrzebne również kwoty, o których program nie wie (np. subwencje), w okienku należy uprzednio wpisać te kwoty ręcznie. Szczegóły oraz wzór wyliczeniowy są podane na wspomnianym formularzu.

Uwaga: Wersja 2.2.01 nie przewiduje prowadzenia dodatkowych ewidencji związanych z wewnątrzwspólnotową wymianą towarów. Również zagadnienie automatycznego obliczania rocznych korekt podatku naliczonego, jako bardzo skomplikowane i nasuwające wiele wątpliwości, pozostało w tej wersji jeszcze nie rozwiązane (pierwsza korekta będzie musiała być wyliczona do 25 stycznia 2005 roku). Wspomniane problemy przewidziano do ujęcia w kolejnych wersjach programu.

Wersja 2.1.08 (01.12.2003)

Usunięto błąd występujący przy wprowadzaniu wielu pozycji naraz do cennika oraz błąd ujawniający się niekiedy przy obsłudze cenników, gdy zdefiniowano ich więcej niż jeden.

Wersja 2.1.07 (20.11.2003)

Zmieniono formularz parametrów archiwowania danych. Obecnie jako wybrane umiejscowienie kopii zapasowej można wskazać folder znajdujący się na innym komputerze w sieci lokalnej.
Zmniejszono również zapotrzebowanie programu na pamięć, co ważne jest dla użytkowników, korzystających równocześnie z kilku rozbudowanych aplikacji.

Wersja 2.1.06 (17.11.2003)

Udoskonalono mechanizm tworzenia wydruków oraz zaktualizowano silnik bazy danych.

Wersja 2.1.05 (14.10.2003)

Możliwość wydruku oryginału i 2 kopii. W oknie dialogowym parametrów wydruku na liście rozwijalnej "Sposób drukowania" dodano pozycję "Wydrukuj najpierw oryginał, a potem 2 kopie".

Uwzględnianie PKWiU przy imporcie z wersji 3.2 programu Rejvat dla DOS.

Poprawienie błędu przy księgowaniu faktur korygujących, polegającego na tym, że po zaksięgowaniu w rejestrach VAT łączna wartość korekty była sumą zamiast różnicą wartości oryginalnej i skorygowanej. Wartości według stawek były wyliczane prawidłowo. Występowanie tego błędu nie miało wpływu na prawidłowość rozliczenia deklaracji VAT-7.

Inne drobne udoskonalenia i poprawki, m.in.: Wyśrodkowanie numeru strony na fakturze wielostronicowej, poprawienie zapamiętywania marginesów wydruku, poprawienie opisów kolumn w nagłówku listy wystawionych faktur przy zamianie ich kolejności.

Wersja 2.1.04 (23.05.2003)

Poprawienie drobnego błędu na wydruku deklaracji VAT-7. Wstawiono poprawny numer (7) wersji deklaracji.

Wersja 2.1.03 (10.03.2003)

Poprawienie błędu przy księgowaniu dla rozliczających się metodą kasową. Błąd polegał na nie księgowaniu faktur wystawionych przed okresem, który podlegał księgowaniu. Faktury niezaksięgowane w poprzednim kwartale, z uwagi np. na brak zapłaty, takie dla których upłynęło więcej niż 90 dni od daty sprzedaży muszą być zaksięgowane w bieżącym kwartale.

Wersja 2.1.02 (05.03.2003)

Poprawienie błędu wyliczania deklaracji VAT. Poprawiono błąd polegający na nieuwzględnianiu pozycji rejestrów VAT dot. sprzedaży zagranicznej (oznaczonej stawką 0%) przy wyliczaniu deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Wersja 2.1.01. (19.02.2003)

1. Nowy wzór deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Wzory obowiązujące w rozliczeniach od 1 stycznia 2003 roku. Deklaracja VAT-7K służy podatnikom rozliczającym się kwartalnie.

2. Modyfikowanie nazwy dokumentów dla dokumentów typu "Faktury PRO FORMA". W punkcie menu System / Parametry aplikacji / zakładka Faktury i archiwizacja można zmienić nazwę drukowaną na dokumentach z rejestrów typu "Faktury PRO FORMA", umożliwia do drukowanie innych dokumentów spełniających podobną funkcję jak faktury pro-forma, np. dowodów wydania towarów.

3. Modyfikacja i ujednolicenie procedur księgowania faktur w rejestrach VAT. Niezależnie od wybranego sposobu rozliczania podatku VAT, po wybraniu opcji Księguj niezaksięgowane program księguje tylko te faktury, które mają być uwzględnione w wybranym okresie rozliczeniowym (zależnie od wybranej metody jest to miesiąc lub kwartał).

4. Ustawianie marginesów na wydrukach. Przed dokonaniem dowolnego wydruku z programu, użytkownik może podać lewy i górny margines strony, pozwala to na dopasowanie wydruku do parametrów posiadanej drukarki.

5. Przełączanie roku na zakładce Faktury oraz Rejestry. Zmiana bieżącego roku na zakładce Faktury lub Rejestry będzie powodowała przestawienie bieżącego roku na obydwu zakładkach.
Wersja 2.0.02. (19.11.2002)

Poprawiono błędy występujące przy wypełnianiu deklaracji VAT (nie zawsze prawidłowe odświeżanie kwot podsumowań, wyświetlanie błędu konwersji gdy suma sprzedaży netto wynosi 0).

Wersja 2.0.01. (12.11.2002)

Wprowadzono zmiany przystosowujące program do potrzeb "małego podatnika", zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 30.08.2002 (Dz. U. 153, poz. 1272) oraz rozporządzenia w sprawie jej wykonania (Dz. U. 155, poz. 1290). W związku z tym:

 1. W punkcie System / Parametry aplikacji dodano informację o sposobie rozliczania VAT przez podatnika korzystającego z programu. Są do wyboru 3 możliwości: metoda kasowa z rozliczeniem kwartalnym, niekasowa z rozliczeniem kwartalnym i niekasowa z rozliczeniem miesięcznym.
 2. Użytkownik, który zaznaczy opcję kasową, zamiast faktur z nagłówkiem "Faktura VAT" będzie otrzymywał wydruki z napisem "Faktura VAT - MP".
 3. W nagłówkach faktur oraz w rejestrach VAT dodano rubryki przeznaczone do wpisywania daty zapłaty. Rozliczający się tradycyjnie nie muszą ich wypełniać.
 4. Zmieniono sposób księgowania faktur (przenoszenia ich do rejestrów VAT) w przypadku wyboru metody kasowej. W takim przypadku decyduje data zapłaty.
 5. Dodano podsumowania kwartalne dla rejestrów. Opcja podsumowania ma teraz dwie możliwości - podsumowanie bieżącego miesiąca lub kwartału.
 6. Dodano obsługę deklaracji VAT w wersji kwartalnej (dla deklarujących rozliczenie kwartalne). Uwaga !: Niestety, w dniu zakończenia prac nad wersją 2.0.01 programu nie był jeszcze opublikowany wzór deklaracji dla rozliczających się kwartalnie. W programie przyjęto hipotetyczną postać tej deklaracji, wzorowaną na wersji miesięcznej. Należy mieć na względzie, że nie jest to oficjalna postać tej deklaracji. Po opublikowaniu przez Ministra Finansów odpowiedniego rozporządzenia wzór ten zostanie zaktualizowany, a nabywcom programu zostanie udostępniona nieodpłatnie odpowiednio zmodyfikowana wersja programu.

Uwaga: W przypadku wprowadzania danych do rejestrów zakupów użytkownik sam musi zdecydować do rejestru którego miesiąca należy wprowadzić dane. W przypadku rozliczających się kasowo decyduje data zapłaty faktury. Dla rozliczających się niekasowo (z nielicznymi wyjątkami) decyduje data otrzymania faktury, z wyjątkiem faktur MP, gdzie ważna jest data zapłaty.

Uzupełniono dane dotyczące kontrahenta. Dodano rubryki na wpisanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Pamiętanie szerokości kolumn. W punkcie menu System / Parametry aplikacji / zakładka Faktury i archiwizacja dodano parametr, którego zaznaczenie powoduje pamiętanie ustawionych szerokości kolumn.

Teksty "stałe" faktury. Przy wydruku faktur można dołączać dowolne informacje dodatkowe dla klienta. W punkcie menu System / Parametry aplikacji / zakładka Teksty stałe faktury można zdefiniować do trzech takich tekstów. Przy edycji nagłówka faktury należy zdecydować, który z nich ma być drukowany (można nie drukować żadnego).

Wersja 1.0.12. (20.10.2002)

Usunięto zauważone błędy w działaniu programu.

Wersja 1.0.01. (11.03.2002)

Pierwsza wersja programu.