Lista zmian i poprawek w programie KUMAR-PRZELEW

(począwszy od wersji 2.0.03)

(Uwaga: Zmiany "najświeższe" są umieszczone na górze tej listy.)

Wersja 2.5.04

Zlikwidowano problem przełączania formatu zapisu kwot i dat na format systemowy w trakcie działania aplikacji. Przełączanie to mogło następować m.in. przy włączaniu i wyłączaniu drukarki. Obecnie w ramach aplikacji obowiązuje zawsze ten sam format zapisu, niezależny od ustawień systemowych. Zakres możliwości programu pozostaje bez zmian.

Wersja 2.5.02

W przypadku gdy rubryka kwoty jest zerowa lub pusta, liczba 0,00 nie jest drukowana, dzięki czemu można kwotę wpisać ręcznie. W takiej sytuacji dla wpłaty gotówkowej rubryka dla kwoty słownie pozostaje pusta, w celu ręcznego uzupełnienia.

Wersja 2.5.01

Dodano możliwość drukowania pojedynczych przelewów (bez kopii - jeden odcinek dla banku), w wersji pełnej na czystej kartce papieru oraz w wersji zadruku gotowego formularza.

Wersja 2.4.04

Zaktualizowano zastosowany silnik baz danych z wersji 7.1 na 8.0. Zakres możliwości programu pozostaje bez zmian.

Wersja 2.4.03

Zmieniono sposób generowania podglądu wydruku, ale z zachowaniem dotychczasowego wyglądu i funkcjonalności okna podglądu.
Przy wydruku z tego okna dodano możliwość "Wydrukuj bieżącą stronę".

Wersja 2.4.02

Wniesiono kilka drobnych autopoprawek (korekty błędów).

Wersja 2.4.01

 1. Dokonano pełnego dostosowania programu do zapisu numerów rachunków bankowych zgodnego z NRB (rachunki 26-cyfrowe). Oznacza to, że program nie przyjmie już innych numerów, poza takimi, które są zgodne z tym standardem. Ew. istniejące jeszcze w bazie danych "stare" numery zostaną sztucznie przekształcone (uzupełnione zerami, pozbawione znaków innych niż cyfry) do postaci zgodnej ze standardem. Przy wprowadzaniu numerów przyjęto, że kolejne cyfry rachunku są grupowane w układzie
  99 9999 9999 9999 9999 9999 9999,
  przy czym sposób grupowania cyfr na wydrukach jest kontrolowany przez ustawienie specjalnego parametru i nie ma związku z układem stosowanym przy wpisywaniu rachunków z klawiatury. Sposób grupowania nie ma większego znaczenia, gdyż znaczące są tylko cyfry, ale poszczególne banki mogą mieć swoje wymagania dotyczące sposobu zapisu numerów rachunków.

 2. Dostosowano program do zadruku aktualnie spotykanych na rynku formularzy, w szczególności do takich, gdzie na wpisanie numerów rachunków przeznaczono dokładnie 26 kratek. W sprzedaży są jeszcze spotykane formularze, gdzie jest miejsce na wpisanie 34 cyfr (w przypadku rachunku odbiorcy na formularzu zwykłym). Takie formularze też mogą być stosowane w programie, o ile będą akceptowane przez bank.

 3. Przy numerach rachunków umieszczono ikonkę wskazującą poprawność zapisu numeru rachunku. Korzystając z tego, że pierwsze 2 cyfry numeru zawierają sumę kontrolną, w przypadku gdy suma ta jest nieprawidłowa, program obok wadliwego numeru wyświetla ikonkę informująca o błędzie (czerwony wykrzyknik).

 4. Zmieniono i ujednolicono wygląd plansz dialogowych w programie. Zmiany miały za zadanie zwiększyć czytelność i poprawić estetykę okienek dialogowych.

 5. Poszerzono informację dotyczącą oddziałów bankowych. Obecnie nazwa oddziału jest poprzedzana nazwą banku macierzystego (centrali). Na przykład: "Bank Gospodarstwa Krajowego / BGK III O. w Warszawie". W nowej wersji zrezygnowano z możliwości edycji listy banków przez użytkownika, zamiast tego wprowadzono możliwość ściągania zaktualizowanej listy banków z Internetu. Lista ta jest sporządzana przez producenta programu na podstawie okresowo uaktualnianych danych Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

 6. Zmieniono szczegółowe parametry wydruku (punkt menu Przelew / Ustawienia wydruku / przycisk "Szczegóły"). Usunięto parametry dot. drukowania sumy kontrolnej - obecnie suma ta występuje zawsze i parametry te stały się nieaktualne. Dodano pozycję "Sposób drukowania numeru rachunku", w której do wyboru jest 6 możliwości:
  - Każda cyfra w osobnej kratce (jak przy wypełnianiu ręcznym)
  - Wszystkie cyfry w jednym ciągu bez odstępów
  - Cyfry pogrupowane standardowo: w układzie 99 9999 9999 9999 9999 9999 9999
  - Pogrupowane standardowo, ale kratki 3-10 zawierają tylko numeru oddziału banku
  - Cyfry pogrupowane następująco: 99 99999999 9999999999999999
  - Pogrupowane jak wyżej, ale kratki 3-10 zawierają tylko numeru oddziału banku

 7. Na planszy parametrów wydruku (punkt menu Przelew / Ustawienia wydruku) dodano znacznik "Zastosuj pogrubioną czcionkę". Zalecane jest zaznaczenie tej pozycji, z wyjątkiem sytuacji, gdy wydruk cyfr jest nieczytelny. Może to mieć miejsce w przypadku wydruków na niektórych drukarkach igłowych.

 8. Wprowadzono możliwość wykonywania automatycznej aktualizacji programu. Funkcja ta jest wywoływana z menu w punkcie "System / Aktualizacja programu". O ile komputer ma połączenie z Internetem nastąpi sprawdzenie, czy są dostępne aktualizacje, a następnie, o ile użytkownik wyrazi taką chęć, ich ściągnięcie i zainstalowanie. Aktualizacja dotyczy samego programu oraz, niezależnie, listy banków. Użytkownik zaznacza, które z tych dwóch aktualizacji chce wykonać (może jedną lub obie). Ściąganie listy banków jest zawsze bezpłatne, natomiast koszt aktualizowania programu zależy od tego, z jakiej wersji następuje aktualizacja. W przypadku "małej aktualizacji", gdy dwa pierwsze człony numeru wersji poprzedniej i nowej są jednakowe, aktualizacja jest również bezpłatna. W pozostałych przypadkach do zaktualizowania programu potrzebne jest uzyskanie kodu aktualizacyjnego i wniesienie opłaty aktualizacyjnej.
  Szczegółowe zasady aktualizacji są opisane na stronie:
  http://www.kumar.com.pl/aktualizacje_polityka.html

Wersja 2.3.02

Zmiany w tej wersji dotyczą wyłącznie użytkowników programu Płace w wersji 2004.04.b lub wyższej, którzy dokonują importu przelewów z tego programu do programu Kumar-Przelew. Zostały one wprowadzone na skutek modyfikacji sposobu obsługi przelewów w programie Płace. Próba importu bez dokonania aktualizacji powoduje wygenerowanie komunikatu o błędzie - import będzie niemożliwy.

Wersja 2.3.01

Wprowadzono zmiany w obsłudze przelewów do ZUS, przystosowujące program do nowych uregulowań obowiązujących od 1 kwietnia 2004 roku, zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 164, poz.1586). Zmiany polegają na:

 1. Modyfikacji formatki edycji przelewu ZUS, na której wprowadzono kolejność rubryk zgodną z nowym wzorem; rozdzielono miesiąc i rok deklaracji oraz dodano rubrykę na wpisanie numeru decyzji/umowy/tytułu wykonawczego.

 2. Zmodyfikowano wydruki przelewów ZUS-owskich zgodnie z wymienionym rozporządzeniem.

 3. Zaktualizowano numery kont bankowych, na które odprowadza się poszczególne rodzaje składek. Ponieważ numery te są niezmienne, usunięto formatkę, na której użytkownik mógł je modyfikować. Program teraz sam dba o to, aby numery te były prawidłowe.

 4. Zaktualizowaniu procedury importu danych o przelewach z programu "Płatnik", tak aby była zgodna z wersją 6.02.001 tego programu.

Wersja 2.2.02

 1. Poprawiono błąd polegający na tym, że na niektórych drukarkach kolor czcionki na pierwszym odcinku przelewu w trybie zadruku oryginalnego formularza był nieprawidłowy. Obecnie jest on zawsze czarny.

 2. Zmieniono mechanizm tworzenia wydruków oraz zaktulizowano zastosowany silnik bazy danych.

Wersja 2.2.01

 1. Rozszerzono objętość słownika zleceniodawców. Dotychczas słownik mógł zawierać maksymalnie 99 pozycji. Po rozszerzeniu może być ich 9999. Zmiana ta została zadedykowana użytkownikom programu, którzy przelewy drukują nie dla siebie, ale dla swoich klientów, np. jako załącznik do wystawionej faktury.
  Obsługa słownika zleceniodawców została lepiej przystosowana do sytuacji, gdy tych zleceniodawców jest większa ilość. Po wybraniu pozycji menu Słowniki / Zleceniodawcy, lub po wybraniu przycisku F4 w sekcji "Zleceniodawca" przy edycji przelewu, wyświetlane jest okienko zawierające listę zleceniodawców. Listę tę można oglądać w kolejności kodów, nazw skróconych rachunków, lub nazw pełnych zleceniodawców, klikając w odpowiednie sekcje nagłówka tabeli. Przycisk "Szukaj" pozwala odnaleźć zleceniodawcę według fragmentów nazw zawartych w nazwie i adresie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tabeli odbiorców. Przyciski "Nowy", "Usuń", "Modyfikuj" pozwalają redagować tabelę. Przycisk "Zastosuj" powoduje przypisanie bieżąco zaznaczonej pozycji tabeli do redagowanego przelewu i zamknięcie okienka zleceniodawców.

 2. W pliku PRZELEW.INI w sekcji [Wydruk] można wpisać linię:
  Font=NOTBOLD
  Spowoduje to zastosowanie na wydrukach czcionki bez wytłuszczenia (domyślnie stosowana jest czcionka wytłuszczona). Możliwość ta została dodana dla użytkowników niektórych drukarek igłowych, gdzie wydruki czcionki wytłuszczonej są mało czytelne.

Wersja 2.1.17

W przypadku niektórych drukarek (np. Hewlett Packard LJ 5L), a właściwie ich sterowników w przypadku włączenia opcji "Minimalne marginesy dostosuj do możliwości drukarki" oraz ustawieniu górnego marginesu na małą wartość, mniejszą niż rzeczywisty margines drukarki, pierwsza linia wydruku (nazwa zleceniodawcy) w trybie zadruku 4 odcinków pełnych nie była drukowana. W wersji 2.1.17 obniżono nieco (o 1mm) położenie pionowe wydruku przelewów w tym trybie, tak aby wydruk przy zaznaczeniu wspomnianej opcji był zawsze kompletny. W przypadku, gdy wydruk jest przesunięty i nie trafia w odpowiednie rubryki formularza należy zastosować środki zaradcze opisane w pomocy w punkcie Wprowadzenie / Rozwiązywanie problemów. Powyższy problem nastąpił na skutek tego, że niektóre sterowniki drukarek, w przypadku gdy drukowany napis wykracza nieco poza obszar wydruku (wchodzi w obszar marginesu), nie drukują takiego napisu w ogóle. Inne sterowniki w takim przypadku zazwyczaj tylko obcinają taki napis.
Uwaga: Po zainstalowaniu wersji 2.1.17 może wystąpić konieczność skorygowania ustawienia górnego marginesu.

Wersja 2.1.16

 1. Poprawiono umiejscowienie wydruku liczby kontrolnej w numerach rachunków (była drukowana nieco obniżona).

 2. Poprawiono drukowanie napisów - w wersjach 2.1.14 i 2.1.15 odstępy między literami rozkładały się czasem nierównomiernie.

Wersja 2.1.15

 1. Wprowadzono mechanizm rejestracji licencji dla użytkowników nabywających program w sklepie lub poprzez innych pośredników handlowych.

 2. Nieco skorygowano domyślne wartości marginesów dla niektórych wydruków.

Wersja 2.1.14

 1. Poprawiono błąd polegający na ubywaniu zasobów GDI przy zmianie rozmiarów okna podglądu wydruku w systemach Windows 95/98/Me.

 2. Wprowadzono nowy parametr "Minimalne marginesy dostosuj do możliwości drukarki". Jest on widoczny na planszy ustawień wydruku. Domyślnie parametr ten jest zaznaczony. Oznacza to, że ustawienia lewego i górnego marginesu wydruku są korygowane w taki sposób, aby nie były mniejsze od fizycznych możliwości drukarki. Jeżeli parametr ten nie będzie ustawiony, to dozwolony będzie wydruk w obszarze tych marginesów. W tym przypadku część wydruku znajdująca się w obszarze marginesów może nie być widoczna (zostanie obcięta). Nowy parametr wprowadzono po to, aby można było, w przypadku niektórych drukarek o zbyt dużych fizycznych marginesach, przesunąć wydruk nieco (np. 1 mm) w górę, tak aby móc prawidłowo zadrukować formularze przelewów od niektórych producentów. Ceną takiego postępowania może być obcięta górna krawędź wydruku - w takim przypadku duże litery Ń, Ó, itp. mogą zostać pozbawione swoich ogonków.

Wersja 2.1.13

Na planszy parametrów wydruku dodano opcję "Strony wydruków wielostronicowych traktuj jako osobne dokumenty". Opcja ta powinna być zaznaczona tylko dla tych drukarek, które błędnie drukują dokumenty zawierające więcej niż jedną stronę ( np. wydruk kilku przelewów na raz ). Jeżeli wydruk odbywa się prawidłowo przy opcji wyłączonej, to lepiej tę opcję pozostawić wyłączoną - wydruk odbywa się wtedy szybciej.

Wersja 2.1.12

Poprawienie błędu występującego przy próbie przestawiania kolumn w tabeli przelewów. Obecnie nie można zmieniać kolejności kolumn - program automatycznie natychmiast przywraca kolejność oryginalną.

Wersja 2.1.11

 1. Poprawienie błędu 5062. Występował przy próbie zmiany szyku wyświetlania wierszy tabeli przelewów wtedy, gdy wcześniej rekord był w stanie edycji (zmieniano znacznik).

 2. Poprawienie wyświetlania szczegółów przelewu na formatce głównej. Niektóre elementy na tej formatce mogły być wyświetlane w niewłaściwych kolorach. Było to widoczne w Windows XP lub w innych wersjach Windows przy ustawieniu nietypowych zestawów kolorów systemowych.

Wersja 2.1.01

 1. Dodanie parametrów związanych ze sposobem wydruku numerów rachunku na przelewach

 2. Dodanie parametru pozwalającego na wydruk każdego znaku w oddzielnej kratce.

 3. Poprawienie błędnego wydruku 4 odcinków na dwóch kartkach.

Wersja 2.0.03

Poprawienie błędu: Niepoprawny wydruk nazwy odbiorcy i zleceniodawcy na 2,3,4 odcinku przy wydruku 4 pełnych.