Aktualizacje dokonywane w programie PŁACE w latach 2006 - 2007

Uwaga: Na poniższej liście modyfikacje najświeższe umieszczono najwyżej

Wersja programu 2007.12.a (31.12.2007)

Aktualizacja deklaracji rozliczenia rocznego PIT-40. Przystosowano program do nowego wzoru deklaracji PIT-40 (wersja 15 dla dochodów osiągniętych w 2007 roku). Zmiany polegają na dodaniu dodatkowych danych identyfikujących płatnika i podatnika (REGON, PESEL). W sekcji odliczeń od podatku dodano rubrykę do wpisania kwoty ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Zmianie ulega numeracja rubryk, opisy, itp.

Historia zmian parametrów. Wprowadzono rejestr zmian parametrów dostępnych w punkcie Konfiguracja / Stawki, progi, limity / Inne parametry płacowe. Obecnie dla każdej z pozycji w tabeli parametrów, zamiast jednej wartości wpisujemy listę tych wartości. Każda pozycja tej listy składa się z wartości parametru oraz daty, od której obowiązuje. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma znaczenia, w którym momencie wpiszemy nową wartość do tabeli historii zmian. Program automatycznie pobierze taką wartość parametru, jaka obowiązuje w dniu wypłaty naliczanej listy płac (należy zwracać baczną uwagę na datę wypłaty listy).
Aby zmodyfikować listę historii zmian parametru, należy po wybraniu w tabeli odpowiedniego parametru nacisnąć klawisz Enter. W okienku historii zmian, które się pojawi, do dopisywania nowych pozycji używamy klawisza Tab, do usuwania błędnych wierszy klawisza F8. Na liście parametrów jest wyświetlana ta wartość, która na liście historii zmian występuje jako ostatnia.
Informacja dla użytkowników samodzielnie konfigurujących system:

Wartości zmiennych występujących w tabeli parametrów (vG_KUP, vG_ULGA, vG_LIMPER, vG_STZDR, itd.) zależą teraz od kontekstu, w jakim są użyte. Np. w trakcie realizacji algorytmu naliczania listy podstawowej tym zmiennym są automatycznie nadawane wartości, wynikające z daty wypłaty naliczanej listy. W razie wątpliwości można użyć nowej funkcji, która jednoznacznie podaje wartość parametru dla wybranej daty. Jej postać jest następująca:
CRP( cNazwaPar, dDataObow )
gdzie cNazwaPar jest nazwą parametru, a dDataObow jest datą jego obowiązywania. Na przykład:
CRP( 'vG_LIMPER', ctod('15.01.2007') )
Powy ższy zapis spowoduje zwrócenie wartości limitu podstawy składki emerytalnej obowiązującej w dniu 15.01.2007r.
Należy pamiętać, że data jest typu date, stąd konieczność użycia funkcji konwertującej ctod().
Można pominąć argument daty, wówczas zwracana jest ostatnia wartość na liście historii zmian.

Deklaracja PIT-4R. Dodano wyliczanie deklaracji PIT-4R, tzn. deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Funkcja ta jest dostępna w punkcie menu Kartoteki / Deklaracje podatkowe. Po wybraniu tej pozycji i podaniu kilku parametrów (rok, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, nazwa urzędu skarbowego) i zatwierdzeniu ich klawiszem Enter, zostanie rozpoczęty proces wyliczania danych do tej deklaracji. Wyliczone dane są umieszczone w pliku o nazwie PIT4R.DBF. Aby móc wyświetlić, ew. skorygować i wydrukować deklarację należy skorzystać z programu Kumar-PIT. Aplikacja ta, jako dedykowana bezpośrednio dla systemu Windows, pozwala skorzystać z dobrodziejstw tej technologii, przede wszystkim uzyskać wydruk deklaracji w postaci idealnie odwzorowującej oryginalny dokument. Aby zaktualizować deklarację PIT-4R w programie Kumar-PIT należy użyć przycisku Importuj.