Aktualizacje dokonywane w programie PŁACE w roku 2004 i 2005

Uwaga: Na poniższej liście modyfikacje najświeższe umieszczono najwyżej

Wersja programu 2005.12.a (23.12.2005)

Aktualizacja deklaracji rozliczenia rocznego PIT-40. Przystosowano program do obsługi kolejnej wersji (13-tej) deklaracji podatkowej PIT-40, właściwej do rozliczenia dochodów osiągniętych w roku 2005. W nowej wersji zmieniono opisu rubryk w sekcjach B, D, H.3 oraz F.6. Zlikwidowano sekcje I i J dotyczące rozliczenia nadpłaty lub niedopłaty, w związku z czym zmieniły się oznaczenia rubryk przeznaczonych na oświadczenie podatnika oraz adnotacje urzędu skarbowego. Kwota podatku należnego, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej obowiązującymi od 1 stycznia 2006 roku, wpisywana do rubryki 74 ulega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Zaokrąglanie zaliczek na podatek do pełnego złotego. Zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin płatności przypada po 1 stycznia 2006 roku powinny być zaokrąglane do pełnych złotych. W programie wprowadzono w związku z tym konieczne modyfikacje. Oprócz tego, po zainstalowaniu aktualizacji konieczne jest zweryfikowanie parametrów, na które ma wpływ użytkownik:

 • Przeglądnięcie i zweryfikowanie pod kątem wykorzystywania funkcji zaokrąglającej round() :
  1. Algorytmów naliczania podstawowych list płac .
  2. Parametrów związanych z tworzeniem uproszczonych kart zarobkowych
  3. Algorytm dekretacyjny (każdy z 3 etapów)
 • Na liście składników wyjściowych w grupie potrąceń dla elementów przeznaczonych do ewidencjonowania zaliczek na podatek dochodowych (zazwyczaj jest tylko jeden taki element) należy w kolumnie "Zaokr.do" ustawić zaokrąglanie do 1.00
 • W pozycji menu Konfiguracja Stawki, progi, limity / Progi podatkowe sprawdzić zawartość tabeli na rok 2005 (dla roku 2006 zawartość ta powinna być identyczna) według poniższego wzoru:

  L.p. Próg st.% Sposób wyliczania
  1 37024.00 19.0 St/100 * round( d, 0 ) - 530.08
  2 74048.00 30.0 6504.48 + st/100 * ( round( d, 0 ) - 37024 )
  3 99999999.99 40.0 17611.68 + st/100 * ( round( d, 0 ) - 74048 )

  Powyższy sposób wyliczania nie uwzględnia zaokrąglania do 1 zł, gdyż takiemu zaokrągleniu podlega dopiero ostateczna kwota podatku, po odjęciu składki zdrowotnej (w części podlegającej odliczeniu). Kwota wyrażona wzorem w kolumnie Sposób wyliczania jest automatycznie zaokrąglana do 1 grosza.

 • W pliku parametrów PODAT.PAR należy zmodyfikować zapisy, określające sposób zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku na listach dodatkowych w sposób następujący:
  LISTA_DOD_PODST_ZAO = 2
  LISTA_DOD_ZALICZ_ZAO = 0
 • W punkcie Konfiguracja / Stawki, progi, limity należy wprowadzić pozostałe parametry dla roku 2006. Parametry te są identyczne, jak w roku 2005. Wyjątkiem są: stawka składki zdrowotnej pobranej (wzrasta o 0,25% do 8,75%) oraz limit podstawy składki emerytalnej (nie znany w chwili pisania tej informacji).
Wersja programu 2005.04.a (19.04.2005)

Kartoteki zasiłkowe w dowolnym zakresie dat. Umożliwiono wyświetlanie i drukowanie indywidualnych kart zasiłkowych w dowolnym zakresie dat. Dla pozycji menu Kartoteki / Karty zasiłkowe należy, zamiast roku, podać zakres dat, dla którego należy sporządzić zestawienie. Uwzględnione zostaną listy, dla których data wypłaty mieści się w podanym zakresie dat. Domyślnie zakres dat pokrywa się z całym aktualnym rokiem księgowym (od 1 stycznia do 31 grudnia).

Wersja programu 2005.03.b (29.03.2005)

Nowe możliwości eksportu danych o przelewach. Dodano możliwość eksportowania danych o przelewach według formatu Elixir-0, który jest używany w systemie o nazwie "ING BankOnLine", stosowanym w bankowości internetowej ING Banku Śląskiego. Aby skorzystać z nowej możliwości należy w programie Płace w punkcie menu Listy płac / Przelewy bankowe / Ustaw parametry wybrać format eksportu jako "Format Elixir-0 (ING BankOnLine)". Należy też wpisać nazwę pliku eksportowego, np. PRZELEWY.TXT i folder, w którym ma być zapisany, np. C:\TEMP. Eksport wykonuje się po wybraniu Listy płac / Przelewy bankowe / Przeglądaj/drukuj utworzone przelewy korzystając z klawiszy Alt+R. Sposób wczytania (importu) zapisanej w pliku informacji opisuje dokumentacja dostarczona przez bank. Przy imporcie, oprócz wskazania pliku, należy również wybrać sposób kodowania polskich znaków w tym pliku, którym jest sposób zgodny ze stroną kodową 852 (CP-852).

Wersja programu 2005.03.a (18.03.2005)

Rozliczanie osób przebywających na urlopach wychowawczych. Przystosowano program do rozliczania składek osób przebywających na urlopach wychowawczych według zasad obowiązujących od 1 maja 2004 roku. Płatnik tym osobom nie wypłaca żadnych świadczeń, ale jest zobowiązany do składania informacji o podleganiu ubezpieczenia na RSA z kodem świadczenia 121 lub 122, na RCA wykazywać kwoty podstaw i składek z kodem tytułu ubezpieczenia 121100, oraz umieszczać na DRA informacje o łącznych kwotach składek związanych z tymi urlopami w rubrykach dot. składek finansowanych przez budżet państwa.

Program obecnie, podczas wykonywania eksportu do Płatnika, potrafi automatycznie dokonać odpowiednich zapisów, przy czym potrafi też odpowiednio pomniejszyć podstawę i składki za miesiące, w których rozpoczyna się lub kończy bieg ubezpieczenia (stosując zasadę proporcjonalnego zmniejszenia).

Aby móc skorzystać z nowej możliwości należy:

 1. Dopisać (korzystając z punktu menu Słowniki/Grupy pracownicze) dwie grupy pracownicze o dokładnie następujących symbolach:

U-WYCH/121

Dla urlopów wychowawczych udzielonych na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz.U. Nr 60, poz. 277) lub art. 186 § 1 Kodeksu pracy

U-WYCH/122

Dla urlopów wychowawczych udzielonych na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych lub art. 186 § 2 Kodeksu pracy
 1. Sprawdzić kwotę świadczenia pielęgnacyjnego. Odpowiednia pozycja (zmienna o nazwie vG_SWPIEL) powinna się pojawić automatycznie po zaktualizowaniu programu w tabeli innych parametrów płacowych (punkt menu Stawki, progi, limity / Inne parametry płacowe). Kwota ta jest podstawą wyliczenia składek. W marcu 2005 kwota ta wynosi 420 zł.

 2. Osobie przebywającej na urlopie należy dopisać angaż (punkt menu Kartoteki / Angaże wszystkie). W dopisanym angażu należy wpisać zakres dat odpowiadający czasowi przebywania na urlopie wychowawczym. Dopuszczalne jest pozostawienie daty końcowej pustej - wówczas przyjmuje się że osoba bezterminowo przebywa na urlopie. Jako grupę pracowniczą należy wybrać z listy symbol U-WYCH/121 lub. ew. U-WYCH/122. Teoretycznie może się zdarzyć sytuacja, gdy pracownik podczas przebywania na urlopie wychowawczym przez pewien czas nie jest objęty ubezpieczeniem. W takiej sytuacji należy pracownikowi założyć 2 angaże odpowiednio wpisując daty. Na przykład jeżeli osoba w dniach 10-12 lutego wykonywała umowę zlecenia, należy na pierwszym angażu wpisać datę końcową 9 lutego, a na drugim jako datę początkową 13 lutego. W takiej sytuacji program automatycznie pomniejszy podstawę wyliczenia składek za luty o 3/28 pełnej kwoty podstawy.
Wersja programu 2005.01.a (12.01.2005)

Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-4. Przystosowano program do obsługi nowej (16-tej) edycji deklaracji podatkowej PIT-4. Zmiany są niewielkie i polegają na korektach redakcyjnych (opisy rubryk 25-27, 46-48, 50). W przypadku stosowania zadruku oryginalnego formularza zmianie uległo położenie znaczników w rubryce 7.

Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-11/8B. Dla roku 2005 zasadniczo obowiązuje ten sam wzór formularza (edycja 12), jednakże opublikowany na stronach internetowych Min. Finansów wzór obowiązujący dla roku 2005 różni się nieco od wzoru opublikowanego dla roku 2004. Różnica ta polega na przesunięciu niektórych elementów rubryk. Różnica ma znaczenie wyłącznie dla użytkowników, którzy korzystają z zadruku oryginalnego formularza. Tak więc, przy włączonym takim trybie wydruku deklaracji trzeba przed pierwszym wydrukiem PIT-11/8B wybrać jeden z wariantów:

 1. wersja formularza 12-a
 2. wersja formularza 12-b

Wybrany wariant jest pamiętany do czasu kolejnego uruchomienia programu.

Wersja programu 2004.12.a (29.12.2004)

Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-40. Przystosowano program do obsługi nowej (12-tej) edycji deklaracji podatkowej PIT-40. Zmiany polegają m.in. na usunięciu rubryki 34, usunięciu wiersza 4 z sekcji F, uproszczeniu sekcji G oraz zmianach w sekcjach H, J, K. Uległa zmianie numeracja rubryk, pojawiło się też kilka poprawek redakcyjnych w opisach rubryk. Zasady obsługi i dostępne funkcje w programie dot. tej deklaracji nie zmieniły się.

Wersja programu 2004.12.a (29.12.2004)

Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-40. Przystosowano program do obsługi nowej (12-tej) edycji deklaracji podatkowej PIT-40. Zmiany polegają m.in. na usunięciu rubryki 34, usunięciu wiersza 4 z sekcji F, uproszczeniu sekcji G oraz zmianach w sekcjach H, J, K. Uległa zmianie numeracja rubryk, pojawiło się też kilka poprawek redakcyjnych w opisach rubryk. Zasady obsługi i dostępne funkcje w programie dot. tej deklaracji nie zmieniły się.

Wersja programu 2004.10.a (28.10.2004)

Nowe możliwości eksportu danych o przelewach. Dodano możliwość eksportowania danych o przelewach według formatu programu "Rejestrator przelewów", który to program udostępnia swoim klientom bank PKO BP. Aby skorzystać z nowej możliwości należy w programie Płace w punkcie menu Listy płac / Przelewy bankowe / Ustaw parametry wybrać format eksportu jako "Format programu Rejestrator przelewów". Należy też wpisać nazwę pliku eksportowego, np. PRZELEWY.TXT i folder, w którym ma być zapisany, np. C:\TEMP. Eksport wykonuje się po wybraniu Listy płac / Przelewy bankowe / Przeglądaj/drukuj utworzone przelewy korzystając z klawiszy Alt+R. W przypadku stwierdzenia istnienia pliku docelowego użytkownik zostanie o tym poinformowany oraz będzie mógł wybrać czy istniejący plik powinien zostać uprzednio skasowany, czy też bieżąca informacja o przelewach powinna zostać dopisana do wcześniej tam umieszczonej.

Aby program Rejestrator Przelewów mógł odczytać poprawnie wyeksportowane dane, musi być odpowiednio skonfigurowany. Konfigurację wykonuje się (jednorazowo) w sposób następujący:

 • Po uruchomieniu programu wybieramy KONWERTJ PLIK UŻYWAJĄC SZABLONÓW
 • Na planszy wyboru szablonów wybieramy przycisk Edycja.
 • Na planszy parametrów szablonu wybieramy przycisk Nowy szablon.
 • Wypełniamy rubryki zgodnie z poniższym wzorem (należy w nim zmienić dane zleceniodawcy i jego rachunku bankowego):

 • Po wypełnieniu rubryk naciskamy Zapisz szablon.

Aby sporządzić dyskietkę dla PKO BP z przelewami pracowniczymi należy:

 • Wykonać eksport w Płacach
 • Wejść do programu rejestratora i wybrać KONWERTUJ PLIK UŻYWAJĄC SZABLONÓW lub po wejściu w przygotowanie przelewów wybrać przycisk Narzędzia i w wyświetlonym menu podręcznym pozycję Szablony.
 • W pozycji wybierz szablon wybrać szablon KUMAR-PŁACE
 • Wybrać przycisk Konwertuj
 • Wskazać plik do konwersji wybierając dysk C: i katalog TEMP, a w nim plik PRZELEW.TXT
 • Włożyć dyskietkę do napędu i nacisnąć Otwórz
 • Po wyświetleniu raportu konwersji dobrze jest sprawdzić zawartość pliku wybierając Obejrzyj plik. Wyświetlony raport zawartości można wydrukować (przycisk Drukuj).
Wersja programu 2004.09.a (03.09.2004)

Uzupełnienie możliwości kalendarzy. Dodano zmienną o nazwie GODZDOPR, która zawiera liczbę godzin do przepracowania w miesiącu, wynikającą z kalendarza. Zmiennej tej można używać w zapisie algorytmów naliczania list podstawowych. Liczba godzin nie musi być liczbą całkowitą - jest ona wyliczana jako suma minut do przepracowania dla poszczególnych dni miesiąca podzielona przez 60 (bez zaokrągleń).

Sprawdzanie sumy kontrolnej w zapisie numerów kont bankowych. Od 1 lipca 2004 są w użyciu wyłącznie numery rachunków bankowych zgodne z normą IBAN. W związku z tym faktem oraz korzystając z tego, że numery te zawierają liczbę kontrolną, wprowadzono sprawdzanie poprawności zapisu nowo wprowadzanych kont bankowych. W przypadku wykrycia błędu użytkownik jest o tym od razu informowany. Dodatkowo zapis numeru bankowego jest przekształcany do postaci:
XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
niezależnie od sposobu wpisania tego numeru przez użytkownika. Jest to sposób zapisu najczęściej stosowany przez banki. Należy mieć na względzie, że odstępy między grupami cyfr mają tylko ułatwić odczytywanie numeru przez człowieka, natomiast nie mają wpływu na przetwarzanie danych przez komputery (w zapisie istotne są tylko cyfry).

Wersja programu 2004.08.b (27.08.2004)

Umożliwiono korzystanie z wielu kalendarzy. Modyfikacje wprowadzone w wersji 2004.08.b są rozwinięciem rozbudowy rozpoczętej w wersji 2002.5.a. Polegają one na tym, że jeżeli użytkownik zadeklarował wiele kalendarzy w punkcie menu Różne / Kalendarze, to teraz może dla każdej osoby indywidualnie przypisać kalendarz, według którego ta osoba pracuje. Przypisania tego dokonuje się na karcie szczegółowych danych do obliczeń. Aby uzyskać dostęp do numeru kalendarza należy w trybie modyfikowania układu tej karty dodać wpisy, pozwalające wyświetlać i edytować numer kalendarza.

Dla wyświetlenia numeru należy użyć zapisu:

SelCalend( 'DISPLAY', WG_KALEND )

a dla spowodowania wyboru numeru z listy zapisu poniższego:

FIELD->WG_KALEND := SelCalend( 'EDIT', WG_KALEND, row()-1, col()+1 )

Zawartość poszczególnych kalendarzy modyfikuje się nadal w punkcie menu Różne / Kalendarze.

Indywidualizacja kalendarzy powoduje, że w trakcie realizacji algorytmu naliczania listy podstawowej, dla każdego angażu, co odpowiada zazwyczaj jednej osobie, odrębnie są ustalane wartości następujących zmiennych:

KALEND zawartość kalendarza znakowo

DNIRAZ liczba dni kalendarzowych w miesiącu naliczania

DNIROB liczba dni roboczych

NBZATRROB liczba dni roboczych nieprzepracowanych z tytułu zatrudnienia lub zwolnienia w trakcie miesiąca

NBZATR liczba dni kalendarzowych nieprzepracowanych z tytułu zatrudnienia lub zwolnienia w trakcie miesiąca

Jeżeli wszystkie zatrudnione osoby pracują według tego samego harmonogramu, to nie ma potrzeby uwidaczniania numeru kalendarza na karcie obliczeniowej. W takim przypadku przyjmuje się do obliczeń kalendarz o numerze 01.

Uwaga: Nie wolno kasować kalendarza podstawowego (o numerze 01) !

Wersja programu 2004.08.a (13.08.2004)

Na formularzu danych osobowych, dostępnym w punkcie menu Kartoteki / Główna kartoteka osobowa, wprowadzono ograniczenie na modyfikowanie nazwiska i imienia osoby. Po zmianie program, w przypadku próby modyfikacji jednej z wyżej wymienionych danych osobowych, wyświetli odpowiednie ostrzeżenie. Dopiero po wyraźnym potwierdzeniu chęci zmian, modyfikacja zostanie zatwierdzona.

Zmianę wprowadzono zgodnie z sugestią niektórych mniej ostrożnych użytkowników, którym zdarzyło się "niechcący" zniekształcić nazwiska wcześniej wpisanych osób.

Wersja programu 2004.05.b (21.05.2004)

Dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłacane przez płatnika. Począwszy od 1 maja 2004 roku płatnicy zostali obarczeni obowiązkiem wypłacania niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych. Są to dodatki z następujących tytułów:

 • urodzenia dziecka
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

W związku z tym po wykonaniu aktualizacji programu należy:

 1. W punkcie menu Konfiguracja / Wyjściowe składniki płac / Dodatki dopisać cztery nowe pozycje, odpowiadające kolejno powyżej wymienionym tytułom, przykładowo o symbolach D14, D15, D16, D17 (symbole te mogą być inne, w zależności od ilości wcześniej wpisanych do tabeli składników w grupie "Dodatki").
 2. W punkcie menu Konfiguracja / Parametry zasiłkowe należy dla nowych pozycji zasiłkowych, dopisanych automatycznie w trakcie aktualizacji, przyporządkować symbole składników dopisanych w punkcie 1, tzn. w kolumnie Symbol kwoty należy wpisać kolejno symbole D14, D15, D16 i D17 odpowiednio dla wierszy oznaczonych skrótami DR-1, DR-2, DR-3 i DR-4.

Po wykonaniu powyższych czynności dodatki będą dostępne na kartach danych do obliczeń, w miejscu przeznaczonym na zasiłki (należy wykorzystać pozycje nieużywane, gdzie jako typ zasiłku występują znaki "????"). Przy sporządzaniu list dodatkowych i ZUS-owskich można również korzystać z nowych dodatków, na dotąd obowiązujących zasadach. Kwoty naliczonych dodatków są dopisywane, wraz z zasiłkami rodzinnymi, na indywidualnych kartach zasiłkowych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Przenoszone też są do deklaracji DRA i raportów RCA, w przewidzianych na to miejscach, w trakcie operacji eksportu danych do programu Płatnik.

Wersja programu 2004.04.b (28.04.2004)

Zmiany w obsłudze przelewów bankowych. Zmiany te polegają na:

 1. Likwidacji punktu menu Przelewy bankowe (stare) z uwagi na to, że wszędzie już obowiązuje wyłącznie nowy standardowy wzór przelewu.
 1. Likwidacji podpunktu menu Importuj stare przelewy - związane z powyższym.
 1. Podziale zbioru przelewów na dwie, obsługiwane oddzielnie grupy: utworzoną automatycznie w wyniku uruchomienia opcji Utwórz automatycznie przelewy dla wybranych list, służącą do obsługi ROR-ów pracowniczych oraz grupę przelewów innych, gdzie można wprowadzać ręcznie dowolne przelewy, niekoniecznie związane z ewidencją osób pobierających wynagrodzenia. Poprzednia zawartość zbioru w grupie pierwszej jest zawsze uprzednio kasowana w wyniku operacji Utwórz automatycznie przelewy dla wybranych list, podczas gdy grupa druga pozostaje przez tę operację nienaruszona.
 1. Ustawieniu pozycji na liście przelewów w szyku alfabetycznym, co ma na celu łatwiejsze wyszukiwanie pozycji przy większej ich liczbie.
 1. Modyfikacji sposobu wydruku pojedynczego przelewu w ten sposób, że 2-cyfrowa liczba kontrolna numeru rachunku jest drukowana w miejscu formularza do tego zaprojektowanym. Poprzednio zastosowany sposób wydruku wynikał z pierwotnych zaleceń banków, aby pole L.k. Pozostawiać puste, co z uwagi na masowe upowszechnienie numerów rachunków w standardzie IBAN stało się nieaktualne.

Uwaga: Z uwagi na zmianę struktur danych po wykonaniu aktualizacji użytkownicy programu Kumar-Przelew, chcący przenosić do niego dane z programu Płace powinni zaktualizować również i ten program do wersji min. 2.3.02, w przeciwnym wypadku przenoszenie nie będzie możliwe - przy próbie importu program Kumar-Przelew zgłosi błąd.

Wersja programu 2004.04.a (01.04.2004)

Umożliwienie wydruków na drukarkach USB i GDI. Wprowadzono dodatkową opcję w sposobie drukowania w taki sposób, aby możliwe były wydruki na drukarkach, które standardowo nie posiadają możliwości bezpośredniej współpracy z systemem DOS. Chodzi tu o drukarki (głównie atramentowe) wyposażone wyłącznie w interfejs USB (nie obsługiwany przez DOS) lub tzw. drukarki typu GDI, potrafiące działać wyłącznie z systemami Windows. Wydruk na tych drukarkach może odbywać się za pośrednictwem programu d2w print, będącym działającym w tle programem systemu Windows, który przechwytuje kierowane do plików wydruki systemu i drukuje je korzystając z możliwości systemu Windows. Szczegółowy opis programu d2w print jest dostępny w tym programie w punkcie menu &bdquoPomoc&rdquo. Aby móc skorzystać z nowej możliwości należy:

 1. Zainstalować w Windows program d2w print (po uruchomieniu komputera jego ikonka powinna być widoczna w prawym dolnym rogu ekranu w zasobniku systemowym).
 2. W punkcie menu Różne / Parametry wydruku wybrać nieużywany dotąd zestaw parametrów (jeden z pięciu).
 3. Usunąć znacznik w pozycji Drukuj w układzie landscape, o ile był tam obecny.
 4. Przejść do edycji Zaawansowanych parametrów wydruku ( przycisk na dole okienka)
 5. Jako opis zestawu wpisać dowolny tekst, np. "Wydruk do Windows"
 6. Zaznaczyć opcję Po wydruku zawsze wyrzuć stronę.
 7. W pozycji Wydruk skieruj do portu wybrać Do d2w print.
 8. Jako standard polskich znaków wybrać Latin 2 &ndash PC 852.
 9. W punkcie Sterowanie zgodne z wybrać Epson FX-1050 (tryb ESC/P).
 10. Jeżeli w pozycji Skorzystaj z downloadu jest znacznik, to go usunąć.
 11. W pozycji Folder zapisu programu d2w print wpisać nazwę foldera, gdzie program ma umieszczać swoje wydruki. Folder ten powinien istnieć. Typowo jest to C:\DOSPRN
 12. W programie d2w print należy sprawdzić, czy w jego parametrach na ścieżce przeszukiwań znajduje się powyżej wpisany folder, typowo powinien tam być wpis C:\DOSPRN\*.PRN .

Powyższe kroki wykonuje się jednorazowo. Parametry takie jak Ilość wierszy na stronie lub Szerokość pola wydrukowego zależą od wybranej w programie d2w print wielkości czcionki oraz od cech sprzętowych drukarki (jakie ma minimalne marginesy).

W przypadku, gdy wydruk chcemy otrzymać w układzie poziomym (landscape) odpowiednie ustawienie zmieniamy w parametrach programu d2w print.

Wersja programu 2004.02.a (03.02.2004)

Aktualizacja formularzy podatkowych PIT-4, PIT-11, PIT-8B. Postać i sposób obsługi wymienionych formularzy podatkowych został dostosowany do zmienionych przepisów podatkowych, zgodnie z wzorami opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wzory te, obowiązujące dla przychodów osiągniętych w 2004 mają następujące numery wersji:
PIT-4 wersja 15-ta (m.in. usunięto informacje o składkach zdrowotnych)
PIT-11 wersja 12-ta (m.in. dokonano unifikacji z PIT-8B)
PIT-8B wersja 12-ta (m.in. dokonano unifikacji z PIT-11)
Informacje dotąd przekazywane na dwóch różnych formularzach PIT-11 i PIT-8B obecnie umieszcza się na jednym formularzu oznaczonym "PIT-11 / 8B", przy czym należy skreślić "11" lub "8B" w zależności od typu rozliczenia. W programie pozostawiono obsługę tych 2 deklaracji w różnych miejscach, na dotychczasowych zasadach, zapewniając jedynie wydruk według tego samego wzoru (skreślenie niepotrzebnej części symbolu odbywa się automatycznie).

Wersja programu 2004.01.b (25.01.2004)

Funkcja wyliczania wynagrodzenia rocznego. Wprowadzono możliwość automatycznego wyliczania wynagrodzenia rocznego, "trzynastek", itp., gdzie podstawą wyliczeń jest wynagrodzenie osiągnięte w ciągu poprzedniego roku. W tym celu należy na ogólnych zasadach otworzyć listę dodatkową, a następnie skorzystać z klawiszy Alt+G. Następnie należy określić parametry przeliczenia:

 • Zakres list płac, na podstawie których ustalamy podstawę. Należy podać miesiąc i rok księgowy, będący początkiem zakresu oraz miesiąc i rok końca zakresu. Należy zwrócić uwagę, że chodzi o miesiąc za jaki wypłacane było wynagrodzenie, a nie w którym miesiącu je wypłacono.
 • Grupy pracownicze. Należy zaznaczyć na liście grupy pracownicze, które mają zostać uwzględnione w zestawieniu. Zaznaczanie/odznaczanie wykonuje się klawiszem spacji. W nawiasach podawana jest liczba zaznaczonych pozycji na liście grup pracowniczych.
 • Symbol składnika użytego jako wynagrodzenie roczne. Symbol ten można odczytać w tabeli Konfiguracja / Wyjściowe składniki płac / Składniki brutto (kolumna Nr). Jeżeli brak tam składnika przeznaczonego na ewidencjonowanie wynagrodzenia rocznego należy taki składnik dopisać.
 • Wzór, służący do wyliczenia podstawy wynagrodzenia. Do wyliczenia wartości podstawy należy używać funkcji DkIle(). Sposób jej użycia opisano w rozdz.8.5.6. dotyczącym algorytmów dekretacyjnych. Na przykład wzór DkIle('B*, -B12, -B27') spowoduje wyliczenie podstawy jako sumę wartości brutto, ale z pominięciem składnika B12 i B27.
 • Wzór, służący do wyliczenia wynagrodzenia rocznego. We wzorze tym można użyć zmiennej vPODSTAWA, która zawiera wartość zsumowanych wynagrodzeń pracownika, wchodzących do podstawy. Na przykład wzór 8.5/100 * vPODSTAWA wyliczy wynagrodzenie roczne jako 8.5% podstawy.

Przed wyliczeniem uprzednio przygotowana zawartość tabeli listy dodatkowej zostanie usunięta. Nastepnie na liście zostaną automatycznie wstawione osoby, dla których podstawa jest niezerowa. W kolumnie odpowiadającej wskazanemu składnikowi zostaną umieszczone wyliczone kwoty.

Należy pamiętać, że wyliczenia podatku, składek ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, itp. dokonujemy tak, jak dla wszelkich innych list dodatkowych, tzn. korzystając z klawiszy Alt+P. Wykonanie operacji Listy płac / Naliczanie listy płac / Nalicz listę dodatkową kończy operację tworzenia listy wynagrodzenia rocznego.

Funkcja wyliczania potrącenia na ROR na listach ZUS. Podobnie jak wcześniej dla list dodatkowych teraz również podczas przygotowywania list ZUS można korzystać z funkcji wyliczenia potrącenia na rachunek bankowy osoby otrzymującej zasiłek. W tym celu przy przygotowywaniu listy ZUS należy użyć kombinacji klawiszy ALT+R, a następnie określić, poprzez wybranie z listy, czy przeliczenie ma dotyczyć bieżąco wybranego wiersza tabeli, czy wszystkich wierszy. Oczywiście, jeżeli zasiłek jest opodatkowany, należy wcześniej określić kwotę podatku (klawisze Alt+P).

Wersja programu 2004.01.a (14.01.2004)

Przystosowanie do programu "Płatnik" w wersji 6.01.001. Obecnie procedura eksportu zapisuje dane w formacie zgodnym z tzw. specyfikacją wejścia-wyjścia w wersji 1.8, obowiązującą dla Płatnika w wersji 6.01.001. W związku z tą zmianą przy eksporcie danych do Płatnika należy dodatkowo podać parametr określający kod wniosku pracodawcy o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne ze środków PFRON i budżetu państwa. Kod ten jest umieszczany na deklaracji ZUS DRA, sekcja III, punkt 03.