Aktualizacje dokonywane w programie PŁACE w roku 2002

Uwaga: Na poniższej liście modyfikacje najświeższe umieszczono najwyżej

Wersja programu 2002.12.b (28.12.2002)

Zmieniono sposób wyliczania składki zdrowotnej pobranej i odliczonej w sytuacji, gdy podlega ona ograniczeniu, zgodnie z art. 22a ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych. Potrzeba zmiany wynikła z pojawienia się oficjalnej interpretacji ZUS w tej sprawie (pismo wiceprezesa ZUS z 20.12.2002 do oddziałów ZUS , znak Fun 077-34/02). Interpretacja ta jest odmienna od zastosowanej w wersji 2002.12.a programu. W przypadku przeliczania list dodatkowych zmiana jest uwzględniana automatycznie. W przypadku naliczania list podstawowych należy zmodyfikować algorytm naliczania, zgodnie z poniższym przykładem:

|--------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------|
|P01   |wyliczona zaliczka         |   |P01*P_1/100-Q02             |
|--------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------|
|P01   |Ostatecznie zaliczka        |   |iif(P01<0,0,round(P01,2))        |
|--------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------|
|Q11   |podst. skladki zdrowotnej     |   |(PODZDR+PODWYRZDR)-V80         |
|--------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------|
|P14   |Skladka zdrowotna do pobrania   |   |WylSklKorZdr( SI_PODSZDR, Q11,     |
|    |                  |   |vG_STZDR/100, SI_SKLZDR )        |
|--------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------|
|V77   |Skladka zdrowotna mozliwa do odlicz|   |WylSklKorZdr( SI_PODSZDR, Q11,     |
|    |                  |   |vG_STZDROD/100, SI_SKLZDROD )      |
|--------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------|
|Q22   |Skl.zdrow.odliczona faktycznie   |   |iif( P01 < V77, P01, V77 )       |
|--------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------|
|P14   |Skl.zdr.pobrana ewent. ograniczona |   |iif( P14 < P01, P14, P01 )       |
|--------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------|
|P01   |                  |   |max( 0, round( P01-Q22, 1 ) )      |
|--------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------|

 

Wersja programu 2002.12.a (15.12.2002)

Składka zdrowotna 8%. Składka pobrana i odliczona. Począwszy od stycznia 2003 roku wzrasta stopa składki zdrowotnej do 8%, przy czym tylko maksymalnie 7,75% podstawy składki zdrowotnej może być odliczone od podatku. Należy mieć na względzie, że nadal obowiązywać będzie art. 22a ustawy o ubezp. zdrowotnych, nakazujący ograniczanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek. Prawdopodobnie przepis ten należy teraz rozumieć tak, że ograniczaniu podlega jedynie 7,75% podstawy składki, a pozostałe 0,25% jest pobierane zawsze. W programie wprowadzono zmiany, przystosowujące program do nowej sytuacji. W związku z powyższym:

 1. W punkcie menu Konfiguracja / Stawki, progi, limity / Inne parametry płacowe wprowadzono dodatkowy parametr o symbolu vG_STZDROD, o wartości 7,75, który przechowuje stawkę składki zdrowotnej, dla części podlegającej odliczeniu. Dotychczasowy parametr vG_STZDR przechowuje pełną wartość stawki (8.00%)
 2. Do zapewnienia pełnej ewidencji jest potrzebna zarówno składka zdrowotna pobrana i odliczona, gdyż obie te kategorie występują w PIT-ach. Dlatego należy w punkcie menu Konfiguracja / Wyjściowe składniki płac / Q-uzupełniające zadeklarować składnik, który zapewni zapamiętywanie wartości części składki zdrowotnej, która podlegała odliczeniu, w odróżnieniu od dotąd istniejącejącego składnika potrącenia, odpowiedzialnego za zapamiętywanie składki zdrowotnej pobranej. W przykładach poniżej zakładamy, że nowy symbol ma oznaczenie Q22.
 3. Dla nowo dopisanego składnika w tabeli wyjściowych składników płac należy w kolumnach Rubr.PIT-11, PIT-40, PIT-4, PIT-8B wybrać kategorię ZDO, co oznacza, że składnik ten zapamiętuje składkę zdrowotną odliczoną. Jest to niezbędne dla prawidłowego wyliczania PIT-ów.
 4. W menu Konfiguracja / Parametry zawarte w plikach *.PAR należy wybrać SPECYF.PAR i wprowadzić tam zapis:
  KOD_SKL_ZDROWOT_ODL = Q22
  Jest to niezbędne dla prawidłowego działania wypełniania list dodatkowych oraz naliczania list podstawowych i dodatkowych.
 5. Należy zmodyfikować algorytm naliczania list podstawowych (punkt menu Konfiguracja / Algorytmy naliczania ). W algorytmach tych jest dostępna nowa zmienna o nazwie SI_SKLZDROD, która zawiera łączną wartość składki zdrowotnej odliczonej na innych listach płac tego samego pracownika, które są wypłacane w tym samym miesiącu, co lista bieżąca. Poniższy fragment z tabeli algorytmu naliczania podaje przykład wyliczania zaliczki na podatek, składki zdrowotnej pobranej i odliczonej:
|--------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|
|P01   |wyliczona zaliczka         |   |P01*P_1/100-Q02            |
|--------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|
|P01   |Ostatecznie zaliczka        |   |iif(P01<0,0,round(P01,2))       |
|--------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|
|Q11   |podst. skladki zdrowotnej     |   |(PODZDR+PODWYRZDR)-V80        |
|--------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|
|P14   |Skladka zdrowotna do pobrania   |   |WylSklKorZdr( SI_PODSZDR, Q11,    |
|    |                  |   |vG_STZDR/100, SI_SKLZDR )       |
|--------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|
|V77   |Skladka zdrowotna mozliwa do odlicz|   |WylSklKorZdr( SI_PODSZDR, Q11,    |
|    |                  |   |vG_STZDROD/100, SI_SKLZDROD )     |
|--------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|
|Q22   |Skl.zdrow.odliczona faktycznie   |   |iif( P01 < V77, P01, V77 )      |
|--------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|
|P14   |Skl.zdr.pobrana ewent. ograniczona |   |P14 - (V77-Q22)            |
|--------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|
|P01   |                  |   |max( 0, round( P01-Q22, 1 ) )     |
|--------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|
Oznaczenie zmiennych:
P01	zaliczka na podatek dochodowy
V80 	suma składek na ubezp. społeczne
Q11 	podstawa składki zdrowotnej
P14 	Składka zdrowotna pobrana
Q22 	Składka zdrowotna odliczona
V77 	zmienna pomocnicza
Znaczenie pozostałych zmiennych i funkcji zostało wyjąśnione w instrukcji do programu.

Uwaga: Wyliczanie PIT-ów dla danych dotyczących roku 2002 zostało wykonane w ten sposób, że jako składka zdrowotna odliczona jest przyjmowana wartość składki zdrowotnej pobranej. W przeciwnym razie, jako że dotąd składka zdrowotna odliczona nie była osobno zapamiętywana, do rubryki tej trafiałaby wartość zerowa. Dla danych dotyczących okresu późniejszego przyjmowana jest wartość zapamiętana w nowej kategorii (tutaj: Q22).

 

Wersja programu 2002.10.a (21.10.2002)

 1. Data i podpis na listach płac. Na wydrukach podstawowych i dodatkowych list płac umieszczono napis "Data, podpis", aby jasne było gdzie odbierający gotówkę powinien się podpisać i umieścić datę jej odbioru.
 2. Opis grupy pracowniczej w nagłówku wydruku listy płac. W tabeli grup pracowniczych użytkownik może przy symbolu grupy dodatkowo umieścić swój opis dot. tej grupy. Obecnie, jeżeli taki opis umieści, to jest on drukowany w nagłówku podstawowej listy płac, obok dotychczasowego symbolu.
 3. Zmiana podsumowania drukowanego na podstawowych listach płac. Podsumowanie teraz dodatkowo zawiera wybrane elementy uzupełniające (z grupy "Q"). Wybrane są te, które w pliku SPECYF.PAR są uwzględnione w wartościach parametrów DRUKUJ_Q i DRUKUJ_Q_ZER. Na przykład obecnie sumy składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych płaconych przez płatnika mogą być widoczne nie tylko w zestawieniu zbiorczym ale i na wydruku pojedynczej listy płac.

 

Wersja programu 2002.9.a (26.09.2002)

Dane płatnika - lepsze przystosowanie dla płatników będącymi osobami fizycznymi. Plansza danych płatnika (punkt menu Słowniki / Dane płatnika ) obecnie zawiera dodatkowe dane potrzebne dla płatników, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Płatnicy ci w deklaracjach ZUS podają dodatkowe dane identyfikacyjne: nazwisko, imię, PESEL, nr dowodu osobistego i datę urodzenia. Obecnie dane te można wpisać na planszy danych płatnika. Przy eksporcie danych do programu Płatnik dane te zostaną uwzględnione w sekcjach deklaracji ZUS-owskich, zawierających dane identyfikacyjne płatnika.

Udoskonalenie eksportu deklaracji RNA. Program obecnie potrafi przenosić do deklaracji RNA ilości dni do przepracowania i dni przepracowanych. Aby to było możliwe należy:

Poprawienie eksportu danych deklaracji RZA i RSA. Obecnie, gdy przy eksporcie w podanym zakresie dat nie ma żadnych osób, które mogą być umieszczone na w/wym deklaracjach, to plik eksportowy nie jest tworzony, a jego poprzednia wersja jest usuwana. Zapobiega to powstawaniu błędu przy imporcie do Płatnika pliku KDU, który powstaje, gdy dokument oprócz nagłówka i stopki nie zawiera faktycznie żadnych danych.

Eksport danych o przelewach - format dyskietkowy PKO BP. Dodano możliwość eksportu danych dotyczących przelewów w formacie dyskietkowym dla banku PKO BP S.A. (wersja IBAN). Dane mogą zostać zapisane na dyskietce i dostarczone do oddziału banku. Wadą tej metody jest fakt, że plik danych może zawierać wyłącznie przelewy dla odbiorców, którzy posiadają rachunki w PKO BP. W pliku PRZELEW.PAR należy umieścić wpis:
PKOBP_FLOPPY_IBAN_ODDZIALY = <lista_dopuszczalnych_numerów_rozliczeniowych>
Jako listę dopuszczalnych numerów należy podać, oddzielone przecinkami, numery rozliczeniowe oddziałów banków, które mogą zostać wyeksportowane. Np. dla oddziałów Centrum Legnica zapis może być następujący:
PKOBP_FLOPPY_IBAN_ODDZIALY=10203017,10203020,10203033,10203046,10203059,10203062,10203075,10203134
Zasady wykonywania eksportu są podobne jak dla innych formatów. Eksport jest więc wykonywany wyłącznie dla zaznaczonych przelewów i dodatkowo takich, których numery rozliczeniowe banków zleceniobiorcy należą do zadeklarowanej listy.

 

Wersja programu 2002.6.a (07.06.2002)

Udoskonalenie tworzenia dekretu księgowego. Wprowadzono możliwość porządkowania wierszy tabeli uzyskiwanej jako rezultat operacji dekretowania ( Listy płac / Dekretacja płac ). Tabela wyjściowa zawiera dodatkowe (ukryte) pole LP, do którego w trakcie dekretowania wpisywana jest liczba (w postaci znakowej), określona przez użytkownika w parametrach dekretowania ( Konfiguracja / Algorytm dekretacyjny ). Tabela algorytmu dekretacyjnego zawiera dodatkową kolumnę zatytułowaną "Nr kol.", do której można wpisać liczbę z przedziału 0..999. Liczba ta w trakcie dekretowania jest wpisywana, po przekształceniu na ciąg znaków, do ukrytego pola LP. Wyrażenie klucza określającego kolejność (szyk), w jakim są wyświetlane dane jest obecnie następująca:
LP+KONTOWN+KONTOMA+OPIS (poprzednio KONTOWN+KONTOMA+OPIS)

 

Wersja programu 2002.5.a (31.05.2002)

Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-11. Program dostosowano do aktualnie obowiązującej 10-tej wersji wzoru tej deklaracji. Zmiany dotyczą głównie sposobu oznaczania zastosowanych kosztów uzyskania przychodów. Obecnie zamiast 3 możliwości wybiera się jedną z 4 możliwości.

Kalendarze - rozszerzenie możliwości. Zmieniono informacje zawarte w kalendarzach i sposób ich obsługi. Dostęp do danych kalendarzy uzyskuje się w punkcie Różne / Kalendarze. Obecnie po wyborze kalendarza (można deklarować wiele kalendarzy np. dla różnych grup pracowniczych lub różnych osób), roku i miesiąca mamy do czynienia z odmiennym układem danych. Kalendarz wypełnia się w formie tabeli, w której oprócz dwóch kolumn generowanych automatycznie (niemodyfikowalnych, zawierających numer dnia miesiąca i nazwę dnia tygodnia) występują dwie kolumny, które mogą być zmieniane przez użytkownika. Są to:

Zmiany w obsłudze kalendarza zostaną pełniej wykorzystane w kolejnych edycjach programu. Zmierzają one głównie do zautomatyzowanego obliczania pomniejszonych składników wynagrodzenia z tytułu nieprzepracowanego czasu pracy z niektórych tytułów nieobecności (rozliczanych wg godzin, a nie dni). W wersji 2002.5.a informacje wprowadzone w kolumnie "Godz. do przepracowania" nie są jeszcze wykorzystywane.

 

Wersja programu 2002.4.c (22.04.2002)

Eksport przelewów do systemu Netbank. Dodano możliwość eksportowania danych dot. utworzonych przelewów w formacie stosowanym przez PKO BP SA. Użytkownicy mający konta firmowe w tym banku i stosujący u siebie system Netbank mogą zlecenia przelewu przekazywać w formie elektronicznej (przez modem) - bezpośrednio do banku z pominięciem kłopotliwego sporządzania wersji papierowych. Aby skorzystać z tej możliwości należy w programie Płace ustawić odpowiednio format eksportowanych danych. Czyni się to w punkcie Listy płac / Przelewy bankowe (nowe) / Ustaw parametry. Tam też definiuje się nazwę pliku pośredniczącego i folder (katalog), w którym zostanie umieszczony. Jako format eksportu należy wybrać "Format Netbank (PKO BP SA)".
Sam eksport inicjujemy naciskając Alt+R, podczas przeglądania tabeli przelewów (funkcja Listy płac / Przelewy bankowe (nowe) / Przeglądaj/Drukuj utworzone przelewy).

Uwaga 1: Rachunek zleceniodawcy musi być zapisany w nowym formacie IBAN (z 2 cyfrową liczbą kontrolną, bez kresek). PKO BP stosuje swoją własną wersję zapisu IBAN w formacie:
xx nnnnnnnn rrrrrrrrr (2+8+9 cyfr), gdzie:
xx - liczba kontrolna
nnnnnnnn -
numer oddziału
rrrrrrrrr - numer klienta
Rachunki zleceniobiorców mogą być zapisane w formacie IBAN lub w dotychczasowym.

Uwaga 2: W programie "Płace" dla prawidłowego odróżniania kont w formacie IBAN od starych formatów, należy, dla rachunków zapisanych wg IBAN, po 2 cyfrach liczby kontrolnej umieszczać spację. Inne spacje są dopuszczalne w celu ułatwienia czytania numeru przez człowieka - najlepiej umieszczać jedną spację po numerze oddziału. Inne banki mogą stosować inne schematy zapisu rachunku (np. grupowania po 4 cyfry) - ale znaki odstępu nie mają znaczenia.

 

Wersja programu 2002.4.b (08.04.2002)

PIT-4 - zmiany wzoru deklaracji. Dostosowano wydruki dot. deklaracji PIT-4 stosowanie do aktualnie obowiązującego wzoru. Zmiany są wyłącznie typu redakcyjnego i są następujące:

Uwaga: Zastosowana technika druku (tryb znakowy) nie pozwala na zmieszczenie na wydruku wszystkich kompletnych opisów poszczególnych rubryk. W niektórych przypadkach zastosowano daleko idące skróty. W przypadku ew. trudności ze składaniem takiego formularza w urzędzie skarbowym zawsze istnieje możliwość zadruku oryginalnego formularza pobranego z urzędu. Sposób wydruku określa się w punkcie Różne / Parametry formularzy / Sposób wydruku formularzy.

 

Wersja programu 2002.4.a (03.04.2002)

Parametry wydruku - udoskonalenie. Dokonano reorganizacji danych dotyczących parametrów stanowiska i parametrów wydruku. Dodano 2 nowe parametry dotyczące wydruku (czy wyrzucać stronę po zakończeniu drukowania i czy drukować w trybie "landscape").
Często spotykaną sytuacją jest podłączenie do jednego portu komputera 2 drukarek, przełączanych za pomocą ręcznego przełącznika. Najczęściej są to tradycyjna drukarka igłowa z szerokim wałkiem, przydatna do drukowania różnych obszernych zestawień tabelarycznych, list płac, itp. oraz stronicowa drukarka atramentowa lub laserowa, która doskonale sprawdza się np. przy drukowaniu PIT-ów. Drukarki te zasadniczo różnią się jeżeli chodzi o sposób ich sterowania. W dotychczasowej wersji programu Płace, aby zmienić drukarkę należało równocześnie przestawić kilka parametrów. W nowej wersji można zdefiniować do 5 zestawów tych parametrów, nadać im własne nazwy i przypisać im zbiór parametrów. Obecnie, aby zmienić drukarkę lub typ, rozmiar albo układ papieru wystarczy tylko wybrać odpowiedni zestaw z listy. Każdy zestaw parametrów wydruku dostępny jest w punkcie menu Różne / Parametry wydruku lub bezpośrednio przed rozpoczęciem drukowania. Każdy z zestawów składa się z parametrów podstawowych i parametrów zaawansowanych, przy czym te drugie są dostępne na innej dodatkowej planszy.
Parametry podstawowe to:

Parametry zaawansowane, które zasadniczo powinny zostać ustawione jednorazowo dla jednego typu drukarki, to:

Parametry ekranu, polskie znaki. Ten punkt menu wprowadzono zamiast punktu Różne / Modyfikacja parametrów stanowiska. Mamy w nim dostęp do 2 parametrów:

Sposób zapewnienia niezależności parametrów dla różnych stanowisk w sieci. Parametry wydruku i numer zestawu kolorów ekranowych zapisane są domyślnie w pliku parstan.par. W przypadku działania w sieci należy dla każdego stanowiska zapewnić inny plik tych parametrów, podając go w linii wywołania programu (switch /Q). Np. dla stanowiska nr 3 utworzymy parstan3.par jako kopię parstan.par i zapewnimy wywoływanie programu w spośób nastepujący:
KDPL_P.EXE /Qparstan3.par

 

 

Wersja programu 2002.3.c (14.03.2002)

Eksport przelewów - format stosowany przez Bank Zachodni WBK. Dodano możliwość eksportowania danych dot. utworzonych przelewów w formacie stosowanym przez Bank Zachodni WBK (format zobawedx). Użytkownicy mający konta firmowe w tym banku mogą zlecenia przelewu zapisywać w formie elektronicznej (na dyskietce) i przekazywać bezpośrednio do banku - z pominięciem kłopotliwego sporządzania wersji papierowych. Aby skorzystać z tej możliwości należy w programie Płace ustawić odpowiednio format eksportowanych danych. Czyni się to w punkcie Listy płac / Przelewy bankowe (nowe) / Ustaw parametry. Tam też definiuje się nazwę pliku pośredniczącego i folder (katalog), w którym zostanie umieszczony. Jako format eksportu należy wybrać "Format BZ-WBK (zobawedx/IBAN)"
Sam eksport inicjujemy naciskając Alt+R, podczas przeglądania tabeli przelewów (funkcja Listy płac / Przelewy bankowe (nowe) / Przeglądaj/Drukuj utworzone przelewy).
Uwaga 1: W eksporcie mogą zostać uwzględnione tylko przelewy zawierające rachunki zapisane w formacie IBAN (ilość cyfr 2+8+16). Jeżeli w eksportowanych danych wystąpi przelew z numerem w starym formacie, to operacja eksportu zostanie przerwana. W tym przypadku utworzony plik będzie niekompletny.
Uwaga 2: W momencie tworzenia tej dokumentacji system bankowy BZ WBK wymaga, aby numer rachunku zleceniodawcy w tzw. rekordzie nagłówkowym był zapisany jeszcze w starym formacie. Dopóki system ten nie zostanie poprawiony należy w pliku parametrów PRZELEW.PAR umieścić wpis:
ZOBAWEDX_STARY_NR_RACHUNKU = <tu_wpisz_stary_numer_rachunku>
W momencie poprawienia systemu przez bank powyższy wpis należy wykasować.
Uwaga 3: Jeżeli jako nazwę pliku eksportowego na karcie parametrów podamy TEMP.TXT, to po jego utworzeniu zostanie ona automatycznie zmieniona na nazwę zalecaną przez bank i będzie postaci rr_mm_dd.001 , tzn. będzie ona oparta na dacie pierwszego zawartego w pliku przelewu, np. dla daty 15.03.2002 utworzony plik będzie miał nazwę 02_03_15.001.Wersja programu 2002.3.b (06.03.2002)

Zaświadczenia o zarobkach - udoskonalenie. Mechanizm wystawiania zaświadczeń o zarobkach został uzupełniony i udoskonalony. Niektóre typy zaświadczeń wymagają podawania, oprócz kwoty wynagrodzenia, kwoty dodatkowej (np. zasiłków rodzinnych). Obecnie w trakcie wyliczania danych do zaświadczenia mogą być wyliczane 2 dodatkowe kwoty. Ponadto wyodrębniono, jako wydzielone parametry, 3 linie tekstu zawierającego nazwę i adres pracodawcy oraz miejscowość wystawienia zaświadczenia. W związku z powyższymi zmianami modyfikacji uległa formatka służąca do wprowadzania parametrów zaświadczeń w punkcie Konfiguracja / Parametry do zaświadczeń o zarobkach. Dla wyliczeń kwot dodatkowych stosuje się takie same zasady, jak dla kwoty głównej. Jeżeli wyliczanie kwot dodatkowych nie jest potrzebne, to tekst wzoru wyliczania powinien być pusty. Dane pracodawcy i miejsce wystawienia zaświadczenia wydzielono jako osobne parametry po to, aby użytkownik nie musiał modyfikować wzoru tekstu zaświadczenia. W tekście zaświadczenia można korzystać z dodatkowych pól tabeli danych zaświadczenia. Poniżej podano wszystkie pola tej tabeli, nowo dodane oznaczając znakiem '*'.

L.p.

Nazwa pola

Typ

Dług.

Opis
1 DATA_WYST

D

8

Data wystawienia zaświadczenia
2 ZA_OKRES C 30 Określenie okresu przyjętego do oblicz.
3 NAZW_IMIE

C

40

Nazwisko i imię osoby
4 STANOWISKO C 50 Zajmowane stanowisko
5 ZATRUD_OD D 8 Data zatrudnienia
6 NIP C 13 Numer Identyfikacji Podatkowej
7 PESEL C 11 Numer identyfikacyjny PESEL
8 ADRES1 C 50 Adres - linia 1
9 ADRES2 C 50 Adres - linia 2
10 ADRES3

C

50

Adres - linia 3
11 KWOTA_PEL N 12:2 Wyliczona kwota łączna za wybrany okres
12 KWOTA_SR N 12:2 Kwota średnia przypadająca na 1 miesiąc
13 * KWOTA_PEL2 N 12:2 Wyliczona kwota 2 (dodatkowa)
14 * KWOTA_PEL3 N 12:2 Wyliczona kwota 3 (dodatkowa)
15 * MIEJ_WYST C 40 Miejscowość wystawienia zaświadczenia
16 * NAZ_FIR_1 C 50 Nazwa i adres firmy (pracodawcy) - linia 1
17 * NAZ_FIR_2 C 50 Nazwa i adres firmy (pracodawcy) - linia 2
18 * NAZ_FIR_3 C 50 Nazwa i adres firmy (pracodawcy) - linia 3
19 TEXT1 C 70 Dodatkowy tekst wprowadzony przez użytk.
20 TEXT2 C 70 j.w.
21 TEXT3 C 70 j.w.
22 TEXT4 C 70 j.w.

Dodatkowo dostępne są zmienne pamięciowe typu znakowego przechowujące sformatowane odpowiedniki kwot zapisanych w polach numerycznych:
vcKwotaPel dla KWOTA_PEL
vcKwotaSr
dla KWOTA_SR
vcKwota2
dla KWOTA_PEL2
vcKwota3
dla KWOTA_PEL3

Przedłużenie pól na nazwisko i imię. Wyeliminowano problemy z wpisywaniem szczególnie długich 2-członowych nazwisk, które czasami nie mieściły się w przeznaczonym dla nich polu. Obecnie nazwisko może zawierać do 31 znaków, a imiona do 22 znaków, co jest zgodne ze standardem ustanowionym przez program Płatnik. Obecnie po przetransportowaniu danych do Płatnika dane dot. nazwisk będą kompletne i nie będzie potrzeby uzupełniania brakujących liter.

 

Wersja programu 2002.3.a (28.02.2002)

Zaświadczenia o zarobkach. Program wyposażono w mechanizm pozwalający na automatyczne wyliczanie i drukowanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników. Jak większość funkcji w programie tak i ta nowo wprowadzona jest sparametryzowana i możliwa do przekonfigurowania przez użytkownika. Potrzeba ta wynika z występowania kilku różnych typów zaświadczeń, wystawianych dla zarobków z różnych ilości miesięcy, z różnych składników wynagrodzenia.

 1. Konfigurowanie. Dostęp do parametrów dot. wystawianych zaświadczeń uzyskujemy w punkcie menu Konfiguracja / Parametry do zaświadczeń o zarobkach. Po aktywowaniu tej funkcji uzyskamy spis różnych rodzajów zaświadczeń. Klawiszem Tab możemy dopisywać nowe pozycje, a klawiszem F8 usuwać niepotrzebne. Po naciśnięciu Enter zostaje wyświetlony zestaw parametrów dla wybranego rodzaju zaświadczenia. Parametry te to:

Dodatkowo dostępne są zmienne pamięciowe vcKwotaSr i vcKwotaPel typu znakowego przechowujące sformatowane odpowiedniki kwot KWOTA_SR i KWOTA_PEL.

 1. Wystawianie zaświadczeń. Wystawianie zaświadczenia rozpoczyna się od wybrania funkcji Kartoteki / Zaświadczenia o zarobkach. Po wybraniu typu zaświadczenia należy (na standardowych zasadach) wyszukać osobę, dla której wystawiamy zaświadczenie. Krok następny to podanie zakresu dat lub miesięcy księgowych, które mają być uwzględnione przy analizowaniu kartoteki zarobkowej pracownika. Wystarczy podać pierwszy element zakresu. Drugi element jest określany automatycznie przy wyjściu z edycji elementu pierwszego. Po zatwierdzeniu zakresu program wykonuje odpowiednie obliczenia i kompletuje dane. Przed wydrukiem dane te są jeszcze prezentowane użytkownikowi na specjalnej formatce w celu ich skontrolowania i poprawienia.

Podstawa składki na FP i FGŚP na listach dodatkowych. Przy przeliczaniu listy dodatkowej dodano dodatkowy parametr "Naliczyć podstawę do składek na FP i FGŚP". Oznacza to, że w przypadkach gdy składka na FP lub FGŚP nie jest wymagana dla wybranego rodzaju wynagrodzenia, można od razu zrezygnować z naliczania podstawy bez potrzeby jej późniejszego zerowania.

Błędna kolejność na liście angaży aktywnych. W przypadku zmian nazwisk, co ma miejsce np. wtedy, gdy kobieta po wyjściu za mąż przybiera nazwisko męża, lista angaży aktywnych nie była wyświetlana prawidłowo (w kolejności alfabetycznej). Poprawiono tę niedogodność. Obecnie wejście w edycję z listy angaży aktywnych powoduje automatycznie przywrócenie prawidłowego szyku dla edytowanej osoby.

 

Wersja programu 2002.1.a (31.01.2002)

Nowy kod źródła przychodu. Przy wyborze kategorii źródła przychodu można teraz stosować kod 121 dot. przychodów z tyt. kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze.

Deklaracja PIT-8B (aktualizacja). Dostosowano program do kolejnej, dziewiątej, edycji deklaracji podatkowej PIT-8B. Główna zmiana polega na wprowadzeniu w sekcji D nowego wiersza dot. przychodów z tyt. kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze.

Nowy rodzaj wydruku przelewów - na wstędze z perforacją. W parametrach sposobu wydruku przelewów można teraz wybrać "Odcinki na wstędze z perforacją". Ten sposób może okazać się wygodniejszy od innych przy dużej ilości drukowanych na raz przelewów, pod warunkiem stosowania drukarki igłowej zaopatrzonej w "traktor". Formatka parametrów przelewów została zmieniona tak, aby zmieścić informacje o marginesach i odstępach dla wszystkich 4 rodzajów wydruku przelewów.