Aktualizacje dokonywane w programie PŁACE w roku 2001

Uwaga: Na poniższej liście modyfikacje najświeższe umieszczono najwyżej


Wersja programu 2001.12.c (19.12.2001)

Deklaracja PIT-40 (aktualizacja). Dostosowano program do nowej, dziewiątej, edycji deklaracji podatkowej PIT-40, obowiązującej dla roku 2001. Oprócz układu rubryk zmieniono również sposób obliczania tej deklaracji. Dotyczy to płatników, którzy przy wyliczaniu wynagrodzeń muszą się stosować do art.22, ust.9, p.3 u.pd.f. Podobnie jak uczyniono to poprzednio dla deklaracji PIT-11, elementy wynagrodzenia objęte 50%-owymi kosztami uzyskania przychodów należy oznaczyć kodem "P50", a koszty uzyskania im odpowiadające kodem "K50". Czynimy to w punkcie Konfiguracja / Wyjściowe składniki płac w kolumnie "Rubr.PIT-40".
Należy pamiętać, że prawidłowe działanie funkcji obsługi deklaracji PIT-40 jest uzależnione od prawidłowego wprowadzenia danych do tabeli progów podatkowych dla wybranego roku podatkowego (punkt Konfiguracja / Stawki, progi, limity / Progi podatkowe).

 

Wersja programu 2001.12.b (07.12.2001)

Akceptowanie rachunków bankowych zgodnych z normą IBAN. Polskie banki stopniowo wprowadzają nowy sposób numeracji rachunków bankowych. W wersji 2001.12.b przystosowano program do tego, aby obsługiwał równocześnie stary sposób numerowania i nowy. Przykład zapisu numeru konta wg nowego systemu:
55 1090 2079 0000 0005 4400 0287
Przykład numeru konta w starym systemie:
10203017-81777-270-11
Różnica polega przede wszystkim na stosowaniu przed właściwym numerem 2-cyfrowej liczby kontrolnej. Poza tym występujący za nią 8-cyfrowy identyfikator banku może zawierać wtrącony znak spacji. W nowej wersji programu uwzględniono możliwość występowania liczby kontrolnej oraz dowolnych znaków separujących - znaczenie mają jedynie znaki cyfr (0..9).
Uwaga: za 2-cyfrową liczbą kontrolną musi występować znak różny od cyfry !
Wprowadzone zmiany zapewniają prawidłowe działanie zaznaczania przelewów oznaczonych numerem rachunku zapisanym według nowego systemu (w punkcie Listy płac / Przelewy bankowe (nowe) / Przeglądaj/drukuj utworzone przelewy, klawisz F2 - ustaw znaczniki wg banku wierzyciela ).Wersja programu 2001.12.a (05.12.2001)

Raport kontrolny przekroczenia progów podatkowych. Do menu Listy płac dodano pozycję Raporty kontrolne. W wersji programu 2001.12.a jest tam dostępna tylko jedna funkcja pn. Przekroczenia progów podatkowych. Funkcja ta służy do sporządzenia listy osób, u których występują dochody przekraczające pierwszy próg skali podatkowej. Należy podać dla jakiego roku i do końca którego miesiąca należy zanalizować wynagrodzenia pracowników. Zostaną uwzględnione listy płac wypłacone od 1 stycznia podanego roku do ostatniego dnia podanego miesiąca. Można również podając "T" przy parametrze "Uwzględnić osoby nie przekraczające 1-go progu" wyświetlić wszystkie osoby osiągające opodatkowane przychody w zadanym okresie. Sposób w jaki zostaną uwzględnione poszczególne składniki wynagrodzenia jest zgodny z tym, co jest widoczne w kolumnie "Rubr.PIT-40" w tabeli składników wyjściowych (patrz w menu Konfiguracja / Wyjściowe skladniki płac). Skutkiem uruchomienia analizy będzie wyświetlenie tabeli, w której oprócz danych identyfikujących pracownika, będą również podane kwoty przychodów, składek na ubezp. społeczne, koszty uzyskania i dochodu. Gwiazdką będą oznaczone wiersze, dla których wystąpiło przekroczenie. W kolumnie "Obow.stawka" będzie wyświetlona stawka podatku, jaka powinna obowiązywać od nastepnego miesiąca.

 

Wersja programu 2001.11.a (29.11.2001)

Zmiany w przeliczaniu list dodatkowych. Zmieniono układ parametrów przy przeliczaniu list dodatkowych. Przy nanoszeniu danych do list dodatkowych jest dostępna opcja automatycznego wyliczania składek i podatku (klawisze Alt+P), jednak układ parametrów widocznych po wywolaniu tej opcji jest już inny. Jest on teraz taki, aby możliwe było również automatyczne przeliczanie składek i podatku dla innych tytułów przychodu niż umowa o pracę (chodzi przede wszystkim o umowy zlecenia i o dzieło). Dostępne parametry to:

Koszt uzyskania przychodu. Można wybrać jedną z 5 możliwości:

Ulga. Bez zmian - jak w wersji poprzedniej programu.

Przeliczyć podatek wg stawki. Można wybrać jedną ze stawek wprowadzonych w punkcie menu Konfiguracja / Stawki, progi, limity / Stawki podatkowe.
UWAGA !!!
Jako ostatnia powinna tam znaleźć się stawka podatku dla umów zleceń (20%)

Uwzględniać ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zaznaczyć, gdy przeliczenie ma powodować wyliczenie podstaw i składek emerytalnych i rentowych (zarówno osoby ubezpieczonej jak i płatnika).

Uwzględniać ubezpieczenie chorobowe. Zaznaczyć, gdy automatyczne przeliczenie ma spowodować wyliczenie składki chorobowej.

Uwzględniać ubezpieczenie wypadkowe. Zaznaczyć, gdy automatyczne przeliczenie ma spowodować wyliczenie składki wypadkowej.

Uwzględniać składkę zdrowotną. Zaznaczyć, gdy automatyczne przeliczenie ma spowodować wyliczenie składki zdrowotnej (i jej podstawy).

Ograniczać skladkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek. Zanaczyć, gdy należy się zastosować do art. 169g ustawy o ubezp. zdrowotnych (od 2002 sprawa ta jest na stałe uregulowana w art. 22a)

Automatycznie wykryć przekroczenie podstawy składki emerytalnej. Zaznaczyć, gdy przy wyliczeniu podstawy składek emerytalnych i rentowych należy uwzględnić inne dotąd naliczone wynagrodzenia, skonfrontować je z limitem i w razie potrzeby ograniczyć podstawę i składkę.

Dokonać korekty błędów zaokrągleń składek. Opcję zaznaczyć, aby uniknąć wykazywania błędów przez program ZUS-u Płatnik, w sytuacji, gdy ubezpieczony otrzymuje więcej niż jedno wynagrodzenie w miesiącu.

Aby ułatwić użytkownikowi wpisywanie powyższych parametrów, przewidziano funkcję wstawiającą typowy zestaw parametrów dla jednej z typowych sytuacji:

Wyboru jednej z powyższych możliwości dokonujemy używając klawiszy Alt+T ( przy aktywnej formatce edycji parametrów, tzn. gdy po naciśnięciu Alt+P wybierzemy Zmień parametry przeliczenia )

 

Wersja programu 2001.9.b (07.09.2001)

 1. Korygowanie błędów zaokrągleń dla składki zdrowotnej. W wersji programu 99.10.a rozwiązano problem prawidłowego naliczania składek na ubezp. społ. w przypadku wielokrotnych wypłat w tym samym miesiącu dla tej samej osoby. Automatyczne korygowanie składek nie było jednak wykonywane dla składek zdrowotnych, gdyż składka zdrowotna czasem może być znacznie niższa niż odpowiedni procent wyliczony od jej podstawy. Zresztą program Płatnik nie kontrolował związku składki zdrowotnej z jej podstawą. Począwszy jednak od wersji Płatnika 3.01.002 jest wykonywana kontrola, polegająca na sprawdzaniu tego, czy składka nie przekracza kwoty wyliczonej jako procent od podstawy. Aby uchronić użytkownika od wykazywania błędów przez Płatnika, wprowadzono możliwość automatycznego korygowania błędów zaokrągleń przy wyliczaniu składek zdrowotnych. Aby mechanizm automatycznej korekcji mógł zadziałać w algorytmie naliczania listy podstawowej do wyliczania składki zdrowotnej należy wykorzystać poniższe wyrażenie:

  WylSklKorZdr( SI_PODSZDR, Q06, vG_STZDR/100, SI_SKLZDR )

  Znaczenie poszczególnych symboli:
  SI_PODSZDR automatycznie wyliczona przez program suma podstaw składek zdrowotnych dla innych list wypłaconych w tym samym miesiącu
  Q06 podstawa składki zdrowotnej dla bieżącej listy (symbol ten może być inny!)
  vG_STZDR stawka składki zdrowotnej w %
  SI_SKLZDR automatycznie wyliczona przez program suma składek zdrowotnych dla innych list wypłaconych w tym samym miesiącu

  Dla list dodatkowych automatyczne korygowanie składki zdrowotnej ma miejsce zawsze, gdy jest włączone korygowanie dla składek na ubezp. społeczne.

 2. Dodatkowy atrybut uwzględniany przy naliczaniu list podstawowych. W przypadku niektórych płatników występuje konieczność regularnego produkowania 2 list w ciągu miesiąca (np. płace pedagogów). Naliczenia te mogą różnić się sposobem realizowania algorytmu naliczania (np. zryczałtowane koszty uzyskania lub zasiłki rodzinne mogą występować tylko na jednej liście) . Aby móc zróżnicować poszczególne naliczenia wprowadzono dla każdej listy podstawowej dodatkowy atrybut w postaci litery (A-Z). W punkcie menu Słowniki / Kody sposobów naliczania można wprowadzić listę używanych w tym celu atrybutów. Przy otwarciu listy podstawowej należy teraz dodatkowo wybrać z wyświetlonej listy odpowiedni, uprzednio zdefiniowany kod. W algorytmie naliczania można uwzględnić wprowadzony kod badając zmienną o nazwie SPOS_NALICZ, zawierającą 1-znakowy kod sposobu naliczania. Dla użytkowników sporządzających po jednej liście podstawowej dla każdej grupy pracowniczej kod sposobu naliczania jest nieistotny. Po operacji otwarcia listy podstawowej, gdy stwierdzimy, że wprowadzony został błędny kod sposobu naliczania, to w punkcie menu Listy płac / Spis list płac możemy w wyświetlonej tabeli w kolumnie "Sp.nal" dokonać stosownych modyfikacji.

Wersja programu 2001.9.a (01.09.2001)

 1. Nowa wersja formularza PIT-11. Zaktualizowano obsługę formularza podatkowego PIT-11 dostosowując ją do 9-tej jego edycji.
 1. Wynagrodzenia związane z realizacją praw autorskich. Wprowadzono również ułatwienia dla tych płatników, którzy muszą rozliczać wynagrodzenia związane z realizacją praw autorskich. Dla tych wynagrodzeń stosuje się 50%-owe koszty uzyskania przychodów (art.22, ust.9, p.3 u.pd.f.). W deklaracji PIT-11 tego rodzaju przychody i koszty uzyskania z nimi związane wykazuje się w odrębnych rubrykach deklaracji PIT-11. W poprzedniej wersji programu należało tego rodzaju wynagrodzenia ewidencjonować na osobnych listach dodatkowych, przy otwarciu podając odpowiednią kategorię źródła przychodów. Nie można było łączyć na jednej liście wynagrodzeń "normalnych" i związanych z prawami autorskimi. W wersji 2001.9.a wynagrodzenia te można umieszczać wraz z "normalnymi" składnikami wynagrodzenia ze stosunku pracy. Aby jednak prawidłowo je rozliczyć w deklaracji PIT-11 należy zadeklarować 2 nowe składniki w punkcie menu Konfiguracja / Wyjściowe składniki płac. Pierwszy z nich, służący do ewidencjonowania przychodu związanego z prawami autorskimi, deklarujemy w grupie "Brutto" i w kolumnie "Rubr.PIT-11" nadajemu mu atrybut "P50". Podobnie, aby osobno wykazać koszty uzyskania związane z tym przychodem, w grupie "Q-uzupełniające" dopisujemy odpowiedni dla tego celu składnik, nadając mu atrybut "K50". W algorytmie naliczania listy podstawowej należy zapewnić prawidłowe naliczanie tych nowych składników.

Wersja programu 2001.5.a (19.05.2001)

Przelewy - eksport danych w formacie "MultiCash". Dodano możliwość eksportowania danych dot. utworzonych przelewów w formacie "MultiCash", dzięki czemu możliwa jest współpraca programu z aplikacjami zarządzającymi przelewami elektronicznymi, akceptującymi ten format.
Format eksportu danych ustawiamy w pozycji menu Listy płac / Przelewy bankowe (nowe) / Ustaw parametry. W pozycji "eksport do:" należy podać ścieżkę dostępu do miejsca, w którym zostaną zapisane eksportowane dane. W pozycji "Format eksportu" należy wybrać odpowiedni tryb. W obecnej wersji programu są dostępne 2 możliwości:

Sam eksport inicjujemy naciskając Alt+R, podczas przeglądania tabeli przelewów (funkcja Listy płac / Przelewy bankowe (nowe) / Przeglądaj/Drukuj utworzone przelewy).

Uwaga: dane są zapisywane przy użyciu strony kodowej 852 (Latin-2).


Wersja programu 2001.3.a (06.03.2001)

Średniówki urlopowe wyliczane dla dowolnej ilości miesięcy . W parametrach konfiguracyjnych można obecnie ustawiać ilość miesięcy wstecz, jaka powinna zostać uwzględniona przy obliczaniu średniej do urlopu. Każda z metod wyliczania średniej ma niezależnie ustawianą tę ilość, np. można ustanowić różne sposoby wyliczania średniej, z różnej ilości miesięcy, dla różnych grup pracowniczych. "Przy okazji" wprowadzono również ustawialną liczbę miesięcy dla średniówek chorobowych. Parametry dot. średniówek ustawia się w punkcie menu Konfiguracja / Metody wyliczania średniówek.
Uwaga:
Pozostawienie liczby miesięcy równej zeru powoduje przyjęcie standardowej liczby miesięcy (3 dla średniówki urlopowej i 6 dla chorobowej).

 


Wersja programu 2000.2.a (27.02.2001)

Nowy wzór deklaracji PIT-4. Dostosowano program do kolejnej (jedenastej) obowiązującej wersji deklaracji PIT-4. Na pierwszej stronie deklaracji zmiany są wyłącznie kosmetyczne, natomiast na stronie drugiej oprócz usunięcia niektórych rubryk (np. kwoty słownie, daty przekazania kwoty) dodano za rubryką 65 nową, w której można wpisywać kwotę pobranych zaliczek od wypłat należności z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 5-9 u.pd.f., z praw autorskich i pokrewnych, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt. 1 ustawy (wymienione tytuły obejmują między innymi umowy zlecenia). W programie Płace są to zaliczki od tych kategorii przychodów, które oznaczono symbolami 080, 090, 100, 110, 120 i 130. Zaliczki na podatek umieszczone na listach płac, dla których jako kategorię przychodów wybrano jeden z powyższych kodów, będą obecnie przy przeliczaniu PIT-4 trafiać do rubryki 66 w sekcji C deklaracji. Aby tak było, należy pamiętać, aby w punkcie programu Konfiguracja / Wyjściowe składniki płac / Potrącenia składnik (składniki) potrącenia dot. zaliczki na podatek miały w kolumnie "Rubr.PIT-4" wybrany kod ZAL. Ponadto przy otwarciu listy płac należy zwracać uwagę na prawidłowe określenie kategorii przychodów.