Aktualizacje dokonywane w programie PŁACE w roku 1999

Uwaga: Na poniższej liście modyfikacje najświeższe umieszczono najwyżej.

Wersja programu 99.10.a (07.10.1999)

 1. Rozwiązanie problemu zaokrągleń składek. W przypadku, gdy na rzecz pracownika nalicza się więcej niż jedną listę w miesiącu, może powstać problem z zaokrąglaniem składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli dla każdej z list wylicza się osobno podstawę składek i dla tej podstawy poszczególne składki, to może się okazać, że po zsumowaniu tych składek otrzymujemy kwotę inną, niż wyliczoną jako procent od sumy podstaw. Tak więc biorąc pod uwagę każdą z list z osobna, naliczenie jest prawidłowe, jednak po przeniesieniu danych do programu "Płatnik", otrzymujemy sygnał o błędzie. Zazwyczaj błędy nie przekraczają 1gr (dla 3 i więcej list w miesiącu mogą być większe). Aby wyeliminować powyższy problem wprowadzono możliwość korygowania naliczania składek tak, aby przy naliczaniu listy uwzględniać podstawy i składki wykazane na innych listach wypłaconych w tym samym miesiącu.
  W przypadku naliczania listy podstawowej w algorytmie naliczania można uwzględnić następujące nowe zmienne, automatycznie wyliczone dla każdej osoby przed rozpoczęciem realizacji algorytmu:

  SI_PODSER suma podstaw dla składek emerytalnych i rentowych

  SI_PODSCHW suma podstaw dla składek chorobowych i wypadkowych

  SI_SKLEMPR suma naliczonych składek emerytalnych potrącanych od pracownika

  SI_SKLEMPL suma naliczonych składek emerytalnych dodanych przez płatnika

  SI_SKLREPR suma naliczonych składek rentowych potrącanych od pracownika

  SI_SKLREPL suma naliczonych składek rentowych dodanych przez płatnika

  SI_SKLCHOR suma naliczonych składek chorobowych

  SI_SKLWYPA suma naliczonych składek wypadkowych

  Wartości umieszczone w powyższych zmiennych obejmują wszystkie inne listy wypłacone na rzecz pracownika w tym samym miesiącu co bieżąco naliczana lista (ew. wcześniejsze naliczenie dla obecnie naliczanej listy nie jest w sumach uwzględniane).

  Aby uprościć wyliczanie składek zaprojektowano specjalną funkcję pomocniczą przystosowaną do użycia w algorytmie naliczania. Funkcja ta zwraca wartość składki dla bieżącej listy, a wywołuje się ją następująco:

  WylSklKoryg( nPodstInne, nPodstBiez, nStawka, nSklInne )

  Przeznaczenie parametrów:

  nPodstInne suma podstaw dla innych list wypłaconych w miesiącu

  nPodstBiez suma podstaw dla bieżąco naliczanej listy

  nStawka stawka stosowana dla wyliczanej składki

  nSklInne suma składek dla innych list wypłaconych w miesiącu

  Uwaga: Wyliczanie wyżej opisanych zmiennych można zablokować umieszczając w pliku SPECYF.PAR następujący wpis:

  WYLICZAJ_ZUS_INNYCH_LIST = N

  Powyższy wpis spowoduje przyjęcie za wartości zmiennych SI_* liczby 0. Brak wpisu lub błędne jego podanie spowoduje zawsze wyliczanie opisanych zmiennych (domyślna wartość klucza jest "T")

  W przypadku wyliczania składek dla list dodatkowych, oprócz innych parametrów przeliczania, mamy obecnie do dyspozycji "Dokonać korekty błędów zaokrągleń składek na ubezp. społ.". Wybranie "Tak" spowoduje, że przy przeliczeniu zostaną uwzględnione podstawy i składki dla innych list wypłaconych w tym samym miesiącu.

 

Wersja programu 99.9.a (16.09.1999)

 1. Dostosowanie do roku 2000. Dokonano kompletnego przeglądu całości programu pod kątem prawidłowego działania począwszy od 01.01.2000 . Wszystkie zapisy w bazie danych dotyczące lat, które były kodowane za pomocą 2 cyfr, przekształcono na zapisy 4-cyfrowe. Wszystkie zapisy dat widoczne na ekranie i wydrukach występują obecnie w pełnym formacie dd.mm.rrrr zamiast dd.mm.rr (tzn. do zapisu roku używa się 4 cyfr). Na przykład zamiast daty 16.09.99 należy wpisywać 16.09.1999. Jeżeli użytkownik wpisze datę w postaci skróconej, to zostanie ona natychmiast automatycznie przekształcona do pełnej postaci. Podobnie należy postępować w przypadku wpisywania identyfikatorów list płac. Na przykład lista nr 178 z roku 1998 dotąd była kodowana jako 178/98. Obecnie listę taką należy oznaczyć jako 178/1998.
  Dostosowanie programu do roku 2000 wymagało sprawdzenia i zmodyfikowania kilkuset plików z programem źródłowym, zmiany struktur wielu tabel danych, zmodyfikowania niektórych formatek ekranowych oraz przeprojektowania wydruków.

 2. Połączenie z programem "Transfer". Dokonano połączenia programu "Płace" i programu "Transfer". Wszystkie funkcje programu transferowego są obecnie dostępne w programie płacowym. Aby skorzystać z funkcji eksportu danych do programu "Płatnik", zamiast uruchamiania osobnego programu transferowego, należy wywołać punkt menu Kartoteki / Eksport danych do "Płatnika". Następnie należy wybrać jedną z 4 dostępnych możliwości:
  Raporty imienne RCA
  Raporty imienne RSA
  Raporty imienne RNA
  Deklaracja rozliczeniowa DRA

 3. Uwaga (1) Należy koniecznie wykasować z folderu roboczego programu Płace pozostały z poprzednich wersji plik wykonywalny programu Transfer o nazwie EXPORT.EXE. Obecnie plik ten jest niepotrzebny. Program ten nie będzie prawidłowo współpracował ze zmienioną (w związku z rokiem 2000) bazą danych.

  Uwaga (2)
  Użytkownicy, którzy wcześniej nie zakupili programu "Transfer", nie uzyskają dostępu do funkcji eksportu danych do "Płatnika". Powninni oni, jeżeli chcą korzystać z tej funkcji, wykupić licencję rozszerzającą, odblokowującą dostęp do wymienionego punktu programu.

  Uwaga (3)
  Nowi użytkownicy otrzymują licencję rozszerzającą wraz z licencją podstawową bez wnoszenia dodatkowych opłat.

 

Wersja programu 99.7.a (15.07.1999)

W wersji tej wprowadzono zmiany umożliwiające współpracę z nową wersją programu "Transfer", przede wszystkim pozwalające na generowanie danych dla deklaracji RSA.

 

Wersja programu 99.6.b (24.06.1999)

W wersji tej przewidziano wprowadzanie kodów dla poszczególnych rodzajów zasiłków, zgodnie z systematyką wymaganą przez ZUS (kody świadczenia/przerwy). W przeznaczonej na to rubryce umieszczany jest kod domyślny, np. dla wynagrodzenia za czas choroby 331. W przypadku wpisania nieprawidłowego kodu wyświetlana jest lista prawidłowych kodów (wraz z pełnym opisem). Z listy tej można wybrać odpowiednią pozycję. Zmiana ta ma na celu zapewnienie prawidłowej współpracy z nową wersją programu "Transfer", zapewniającą eksport danych do deklaracji RSA.

 

Wersja programu 99.6.a (04.06.1999)

 1. Deklaracja PIT-8B. Dostosowano program do nowej wersji wzoru deklaracji PIT-8B. Jest to siódma edycja tej deklaracji. Aby zapewnić prawidłowe automatyczne przeliczanie deklaracji należy w punkcie menu Konfiguracja / Wyjściowe składniki płac zmienić dane występujące w kolumnie "Rubr. PIT-8B". Obecnie w tym miejscu zamiast wpisywania numeru rubryki deklaracji należy wybrać z wyświetlonej listy odpowiednią kategorię określającą sposób umieszczania składnika w deklaracji. Mamy do dyspozycji:

  <puste> nie uwzględniać w deklaracji
  PRZ przychód podlegający opodatkowaniu
  KUP koszty uzyskania przychodu
  SUS składki na ubezpieczenie społeczne (dotyczy składek pracownika !)
  ZDR składka zdrowotna
  ZAL zaliczka na podatek dochodowy

  Należy także zauważyć, że w deklaracji PIT-8B są umieszczane wynagrodzenia z niektórych, szczególnych źródeł przychodu. Odpowiednia kategoria przychodu jest nadawana w momencie otwarcia listy płac. Można również zmienić przypisaną kategorię w punkcie menu Listy płac / Spis list płac.

  Podobnie, jak dla deklaracji PIT-11 przewidziano możliwość wygodnych wydruków zbiorczych (dla drukarek z podajnikiem). W punkcie menu Różne / Parametry formularzy / Kolejność dla wydruków zbiorczych można wybrać kolejność stosowną dla typu używanej drukarki.

 

Wersja programu 99.5.c (28.05.1999)

W tej wersji programu wprowadzono nowe, zaktualizowane wersje deklaracji PIT-4 i PIT-11. Wzbogacono możliwości w zakresie wydruku deklaracji PIT-11. Wprowadzono możliwość automatycznego wykrywania przekroczenia limitu dla podstawy składki emerytalnej i rentowej. Zmieniono sposób obsługi danych dla list dodatkowych. Wprowadzono rejestr parametrów płacowych, gdzie w jednym miejscu umieszczono zestaw podstawowych parametrów do rozliczeń, dotąd dostępnych w różnych punktach programu. Wprowadzono ewidencję ilości osób, na które jest pobierany zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny. Zmieniono i uzupełniono wiele szczegółów, tak aby lepiej przystosować program do realiów po wprowadzeniu reformy ubezpieczeń społecznych.

 1. Klasyfikacja źródeł przychodów. W związku z wprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne znacznym zmianom i komplikacji uległy wzory deklaracji podatkowych. Aby umożliwić prawidłowe automatyczne wyliczanie tych deklaracji wprowadzono ścisłą klasyfikację źródeł przychodów osób pobierających gratyfikacje, zgodnie z systematyką stosowaną w urzędach skarbowych. Przy otwarciu listy należy dodatkowo określić tę kategorię. Kategorie te oznaczono 3-cyfrowymi kodami. Użytkownik wybiera ten kod z wyświetlonej listy. Lista kategorii w skróconej formie jest wyświetlana po prawej stronie, a po lewej dla bieżącej pozycji listy jest wyświetlany szczegółowy opis tej kategorii. Dla dotąd naliczonych list można określić ich kategorie w punkcie Listy płac / Spis list płac. W spisie list umieszczono dodatkową kolumnę oznaczoną skrótem "Kat". Wybranie tej pozycji pozwala wprowadzić lub zmienić kategorię listy. Pusta rubryka jest równoznaczna z kodem "010", oznaczającym wynagrodzenia ze stosunku pracy i zasiłki wypłacone przez zakład pracy. Oznacza to, że dla list zawierających takie wynagrodzenia nie trzeba modyfikować tej pozycji.
  Uwaga: Jedna lista może obecnie zawierać wypłaty związane tylko z jednym źródłem przychodów, w przeciwnym razie automatyczne wyliczanie deklaracji spowoduje wpisywanie elementów wynagrodzenia do nieprawidłowych wierszy deklaracji.

 2. Deklaracja PIT-4. Dostosowano program do nowej (już 9-tej) wersji wzoru deklaracji PIT-4. W danych adresowych płatnika pojawiła się rubryka "POWIAT". Należy pamiętać, aby uzupełnić tę daną. Aby zapewnić prawidłowe automatyczne przeliczanie deklaracji należy w punkcie menu Konfiguracja / Wyjściowe składniki płac zmienić dane występujące w kolumnie "Rubr. PIT-4". Obecnie w tym miejscu zamiast wpisywania numeru rubryki deklaracji należy wybrać z wyświetlonej listy odpowiednią kategorię określającą sposób umieszczania składnika w deklaracji. Mamy do dyspozycji:

  <puste> nie uwzględniać w deklaracji
  PRZ przychód podlegający opodatkowaniu
  SUS składki na ubezpieczenie społeczne (dotyczy składek pracownika !)
  ZDR składka zdrowotna
  ZAL zaliczka na podatek dochodowy
  DPP dodatkowo pobrany podatek - rozl. ub. roku (dot.rubryki 62 deklaracji)
  ZNU zaliczenie nadpłaty z rolicz. ub. roku (dot. rubryki 63)
  ZGU zwrot nadpłaty w gotówce (dot. rubryki 64)

  Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika nie są bezpośrenio umieszczane w deklaracji, ale muszą być zadeklarowane, gdyż suma wypłat podlegających opodatkowaniu, zgodnie z zaleceniem urzędu skarbowego, powinna być pomniejszana o te składki.

  Na formatce ekranowej deklaracji PIT-4 w rubryce "Źródła przychodów" z braku miejsca zamiast opisu umieszczono "przyciski", Ich użycie wyświetla szczegółowy opis dot. przeznaczenia wybranego wiersza tabeli.

 3. Deklaracja PIT-11. Dostosowano program do nowej (już siódmej) wersji wzoru deklaracji PIT-11. W danych adresowych płatnika i podatnika pojawiły się rubryki "POWIAT". Należy pamiętać, aby uzupełnić te dane. Aby zapewnić prawidłowe automatyczne przeliczanie deklaracji należy w punkcie menu Konfiguracja / Wyjściowe składniki płac zmienić dane występujące w kolumnie "Rubr. PIT-11". Obecnie w tym miejscu zamiast wpisywania numeru rubryki deklaracji należy wybrać z wyświetlonej listy odpowiednią kategorię określającą sposób umieszczania składnika w deklaracji. Czynimy to na podobnej zasadzie, jak dla PIT-4. Na formatce ekranowej deklaracji PIT-11 w rubryce "Źródła przychodów" z braku miejsca zamiast opisu umieszczono "przyciski", Ich użycie wyświetla szczegółowy opis dot. przeznaczenia wybranego wiersza tabeli.

 4. Parametry formularzy. Marginesy. Wydruki zbiorcze. W punkcie menu Różne / Parametry formularzy są dostępne nowe opcje. Obecnie dla wydruków formularzy PIT możemy ustawiać marginesy wydruku nie tylko dla trybu wydruku na oryginalnych formularzach, ale również dla trybu wydruków na czystych kartkach. Obie te grupy marginesów ustawia się niezaleznie w 2 różnych podpunktach menu. W podpunkcie Kolejność dla wydruków zbiorczych można (obecnie tylko dla deklaracji PIT-11) ustawić sposób drukowania serii PIT-ów dla różnych podatników (gdy do wydruku wybierzemy więcej niż jednego podatnika). Ma to na celu ułatwienie zbiorczych wydruków dla użytkowników korzystających z drukarek z podajnikiem (atramentowe, laserowe). Oto jak działa wydruk zbiorczy dla poszczególnych ustawień:

  Naprzemiennie strony pierwsze i drugie. Najpierw jest drukowana strona pierwsza dla pierwszej osoby, potem strona druga dla tej osoby, potem strona pierwsza dla drugiej osoby, strona druga dla drugiej osoby, itd...

  Strony pierwsze, potem strony drugie. Najpierw są drukowane same strony pierwsze, potem w tej samej kolejności strony drugie. ( Abacki strona 1, Babacki strona 1, Cabacki strona 1, Abacki strona 2, Babacki strona 2, Cabacki strona 2 ).

  Strony pierwsze, potem odwrotnie drugie. Najpierw są drukowane same strony pierwsze, potem same strony drugie, przy czym strony drugie są drukowane w odwróconej kolejności ( Abacki strona 1, Babacki strona 1, Cabacki strona 1, Cabacki strona 2, Babacki strona 2, Abacki strona 2 ).

  Aby uniknąć błędu na drugiej stronie jest drukowane w rogu imię i nazwisko podatnika.
  W zależności od sposobu odkładania papieru należy wybrać jedną z powyższych możliwości.

 5. Stawki, progi, limity.... W punkcie menu Konfiguracja usunięto pozycje Stawki podatkowe i Progi podatkowe . Zamiast tego wprowadzono Stawki, progi, limity... . Stawki i progi podatkowe są teraz dostępne jako podpunkty tej pozycji. Dodatkowym podpunktem uczyniono Inne parametry płacowe. Wywołanie tego podpunktu powoduje wyświetlenie tabeli zawierającej podstawowe parametry dla rozliczeń: stopy procentowe składek, kwoty odliczeń, limitów, itp. Każda pozycja jest oznaczona symbolem (nazwą zmiennej). Zmienna ta może być użyta w innych miejscach programu (algorytmy obliczeniowe, algorytmy dekretacyjne). Używane są one również wewnętrznie przez kod programu. Użytkownika może w łatwy sposób zmieniać wartości tych zmiennych. Ideą wprowadzenia nowej tabeli jest umieszczenie w jednym miejscu parametrów, dotąd wprowadzanych w różnych punktach programu. Powinno to ułatwić obsługę programu w przypadku (dość częstych niestety) zmian różnych stóp procentowych, limitów, itp.

 6. Różne podstawy składek. W nowej wersji programu kategoria "Podstawa ZUS" traci rację bytu. Pozostawiono ją (na razie), aby mieć prawidłowy wgląd w dane lat ubiegłych. Obecnie należy w tabeli składników wyjściowych (grupa Q - uzupełniające ) zadeklarować 3 różne elementy służące do zapisu kwot dla:
  Podstawy składki emerytalnej i rentowej.
  Podstawy składki chorobowej i wypadkowej.
  Podstawy składki na Fundusz Pracy.

  W pliku SPECYF.PAR należy umieścić (lub zmodyfikować) zapisy:

  KOD_PODST_EMER_RENT = Qnn

  KOD_PODST_CHOR_WYPAD = Qnn

  KOD_PODST_FP = Qnn

  Za nn należy wstawić odpowiedni 2-cyfrowy numer. Należy również w algorytmie naliczania wprowadzić wzory, odpowiedzialne za wyliczenia poszczególnych podstaw. W tych wyliczeniach nadal można korzystać ze zmiennych PODZUS i PODWYRZUS.

 7. Wykrywanie limitu podstawy dla składki emerytalnej i rentowej. Przy naliczaniu listy podstawowej istnieje możliwość zbadania kwoty sumy podstaw składek emerytalnej i rentowej dla list naliczonych od początku roku. W tym celu w algorytmie naliczania należy skorzystać z funkcji SprPodstER(). Funkcja ta, wywoływana bez parametrów, podaje kwotę sumy podstaw składki emerytalnej, naliczonej dla bieżąco obliczanego pracownika od początku roku do daty wypłaty bieżąco naliczanej listy. Oczywiście kwota wyliczona dla bieżącej listy w tej sumie nie jest uwzględniana. Aby wyliczyć limitowaną kwotę podstawy należy jeszcze skorzystać ze zmiennej vG_LIMPER, która zawiera bieżącą kwotę limitu. Przykładowo fragment algorytmu wyliczającego podstawę może wyglądać tak:

  V99 = SprPodstER()
  Q20 = MinMax( PODZUS+PODWYRZUS, 0, vG_LIMPER-V99)

 8. Ilość osób, na które jest pobierany zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny. Przy wprowadzaniu kwoty zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego należy dodatkowo wprowadzić ilość osób, na które ten zasiłek jest pobierany. Na ilość osób dla tych zasiłków należy zadeklarować w tabeli składników wyjściowych 2 nowe kategorie (w grupie Q). Dodatkowo w punkcie Konfiguracja / Parametry zasiłkowe należy w kolumnie "Symbol dni" wprowadzić nowo założone symbole. Po tej zmianie przy wprowadzaniu kwot zasiłków program dodatkowo "upomi się" o ilości osób. Użytkownicy korzystający z programu "Transfer" i programu "Płatnik" w danych deklaracji RCA nie będą już musieli uzupełniać danych dot. zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

 9. Zmiany przy wprowadzaniu danych dla list dodatkowych. Zmieniono sposób obsługi przy wprowadzaniu danych dla list dodatkowych. W nowej wersji istnieje możliwość pełnego automatycznego przeliczenia podatku, podstaw i składek dla ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Po otwarciu nowej listy dodatkowej w każdym wierszu tabeli widnieją już kolumny dla wszystkich potrzebnych kategorii. Obejmują one:
  Koszty uzyskania przychodu, ulgę, zaliczkę na podatek, podstawę składki emerytalnej i rentowej, składkę emerytalną pracownika, składkę emerytalną płatnika, składkę rentową pracownika, składkę rentową płatnika, podstawę składki chorobowej i wypadkowej, składkę chorobową, składkę wypadkową, podstawę składki zdrowotnej, składkę zdrowotną, podstawę składki na Fundusz Pracy. Używając klawisza F9 użytkownik może dopisać inne potrzebne kolumny wliczając w to składniki brutto, potrącenia i elementy zasiłkowe. (maksymalnie 20 kolumn). W obecnej wersji programu nie ma potrzeby wielokrotnego uwzględniania jednej osoby w wielu wierszach. Aby dodać nowy składnik należy ponownie użyć klawisza F9.

  Uwaga: nie należy dopisywać kolumn dla wcześniej wymienionych kategorii !

  Aby skorzystać z automatycznego przeliczenia należy użyć klawiszy Alt+P. Zostanie wtedy wyświetlona formatka zawierające aktualne parametry przeliczenia. Wśród tych parametrów są:
  Koszty uzyskania przychodu (nie uwzględniać, uwzględniać w kwocie pojedynczej, uwzględniać w kwocie zwiększonej o 25%)
  Ulga (nie uwzględniać, uwzględniać w kwocie pojedynczej, uwzględniać w kwocie podwójnej)
  Przeliczyć podatek (Tak, Nie)
  Wg stawki ( Wybrać stawkę podatku)
  Wyliczyć podstawę składki zdrowotnej (Tak, Nie)
  Wyliczyć podstawę składek na ubezpieczenie społeczne (Tak, Nie)
  Automatycznie wykryć przekroczenie podstawy składki emerytalnej (Tak, Nie)

  Uwaga: W pliku SPECYF.PAR należy umieścić zapis:

  KOD_SKL_DLA_ULGI = Qnn

  Za nn należy wstawic 2-cyfrowy numer składnika, używanego do ewidencjonowania przypisanej ulgi.